Mengenai Saya

Foto saya
sukabumi, jawa barat
aduh bro, saya sebenarnya pengen nulisin fenomena yang ada di sekeliling kita yang tidak lepas dari pandangan kita

Kamis, 26 Agustus 2010

bab 3

BAB III
URAIAN NASKAH DAN SUNTINGAN
TEKS KITAB ALLULU ANNADHI FII MASAAILITTAUHID
    Asal naskah ini disimpan di rumah pribadi (masyarakat), berasal dari kabupaten sukabumi, kecamatan cireunghas desa cipurut kampung sempur RT 03 rw 13 naskah ini dalam keadaan memiliki jilid dan sebagaian kertas robek pada halaman akhir, masih dalam keadaan baik untuk dibaca berikut deskripsi naskah.
3.1    Deskripsi Naskah
•    Judul Naskah     :     Allulundhi fii masaailittauhid
•    Nomor Naskah     :     tidak ada
•    Tempat Penyimpanan     :     Koleksi Pribadi, rumah ibu Yayah, desa Cipurut kampung sempur rt 03/rw 13 kabupaten Sukabumi
•    Pemilik     :     Ibu Yayah
•    Pengarang     :     K. H Ahmad Sanusi
•    Umur Naskah    :     -
•    Ukuran Naskah     :     20,6 cm x 16,1 cm
•    Ukuran Teks     :     18,5 cm x 13,3 cm
•    Jumlah Halaman     :     72 Halaman, belum termasuk cafer
•    Jumlah Baris     :     Halaman 1 dan 72 memiliki 17 baris, halaman 2-71 memiliki 24 baris.
•    Kondisi Naskah     :     Kondisi naskah meskipun sudah tua tapi masih tetap bisa terbaca dengan jelas. Memiliki cafer, tetapi copot dan di cafernya ada coretan tangan dan ceceran tinta. Di halaman 1 dan 72 tedapat kertas yang di tempel di bagian atas dan bawah sehingga menghalangi teks dan membuat kami tidak bisa membaca sebagian teksnya. Pada halaman 2 ada sedikit robekan di sebelah kanan bawah dan pada sebelah kiri halaman 2 menempel ke halaman 3 itu membuat sebagian teks di akir baris tidak terbaca. Ada bekas ceceran tinta di halaman 3 sampai 13. Ada  juga coretan-coretan tangan di halaman 1, 9, 11, 55, 56, 57, dan halaman 72. Di atas halaman 1 ada tanda s1, halaman 9 s2, halaman 17 s3, halaman 25 s4, halaman 33 s5, halaman 41, s6, halaman 49 s7, halaman 57 s8 dan halaman 65 s9. Halaman terakhir robek, tapi masih bisa terbaca. Dalam halaman awal di tulis bahwa naskah ini adalah cetakan kedua setelah cetakan pertama, di cetak di kantor cetak ahli sunnah wal jamaah no 4 Betawi.      
•    Tebal Naskah    :     Terdiri dari 36 lembar, mempunyai 72 halaman dan cafer
•    Huruf / Aksara    :     Pegon
•    Bahasa    :     Sunda
•    Cara Penulisan    :     2 muka karena setiap halaman terdapat tulisan naskah
•    Warna Tinta    :     Hitam
•    Bahan Naskah    :     Kertas
•    Watermark    :     Tidak ada
•    Kolopon    :     Ada, terletak di cafer dan halaman pertama.
•    Ikhtisar Isi    :     Isi dari naskah ini adalah Tanya jawab dalam masalah tauhid.
3.2    Pengantar Suntingan
Sebelum sajian edisi naskah, ada sebuah simbol yang harus diperhatikan, yaitu simbol “/.../“ yang menunjukkan halaman berikutnya. Dalam naskah ini juga terdapat symbol “(s)” yang berarti memulai pertanyaan dan symbol “(j)” symbol menunjukan jawaban. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memehami suntingan dan pengakuratan transliterasi terhadap naskah Allundhi Fii Masaailittauhid.
Di dalam transliterasi dan penerjemahan naskah ini, kami menggunakan symbol “[..]” yang menunjukkan banyaknya jumlah pertanyaan beserta jawabannya.   
3.3    Edisi Teks Allulu an-Nadhid fi Masaailittauhid
3.3.1    Transliterasi teks  Allulu an-Nadhi fi Masaailittauhid
Berikut sajian edisi naskah Allulu an-Nadhi fi Masaailittauhid versi tulisan latin berbahasa Sunda:
Zuj awal
Ieu  kitab dingaranan Allulu an-Nadhi fi Masaailittauhid karangan akhina fadilil alimi kiyayi Ahmad Tsanusi cantayan Sukabumi nago’a Alloh bihaa amiin.
Ieu  kitab upami katingalina ku anu ngaraos kirang sae prak-prakan metakeun cariosan nana mugi-mugi dihapunten bae margina jisimkuring nembean  di ajar tutulisan tutu ruti kanu tukang ngarang nya kitab ieu  pisan jadi ngewa upami kekengingan anu diajar make alus kulan.
Sareng hatur uninga, sadayana kitab kenging jisimkuring sajabi na tafsir yaasin, wakiah, tabaarok, kahfi, mannakib sareng miraz kedah aya cap seutempel jisimkuring, sareng sakedap deui tiasa kabur insyaAlloh attamsiyah islamiyah anu nerangkeun kana mazhab  opat sareng dalil-dalilna  sareng dina juz kahiji diterangkeun ringkasan manakib imam anu opat nyaeta imam syafii maliki hanafi jeung sabab-sababna  anu matak sababaraha hiji mazhab dina bab fiqih.
(citakan kadua kali wireh suereur nu sararunduh)
(Dicetak di kator”ahli sunnah wal jama’ah” pakujan nomer FI batawi) /2/

Bismillaahirrahmaanirrahiim
Hartina ngamimitian kaula kana kitab iyeu  kitab anu dimaksud dijérona  iyeu kitab nerangkeun ilmu ‘aqooidil iimaani wal islam ku jenengan Allah anu kacida nyaahna kasakabeh mahklukna didunya jeung di akherat jeung anu nyaah ka abdina diakherat ku ngampura dosana.
[1]     (s)-Naha kumaha ari kitab ‘aqooid teh kudu dimimitiyan ku bismillaahhirrahmaanirrahiim?
    (j)- Kudu.
[2]    (s)-Naon sababna?
    (j)- Sabab na aya dua perkara, hiji sabab hal anu disebutkeun iqtidaa’an , kadua sabab ammer anu disebutkeun ittiba.
[3]    (s) -Mana rupana sabab hal?
     (j) - Nyaeta nurutan kalakuan Allah.
[4]    (s) -Naha meunang nurutan kalakuan Allah?
    (j) -    Meunang, balik kudu nurutan teh
[5]    (s) - Ceuk saha?
    (j) - Ceuk dawuhan kangjeng nabi takhollaquu biahklaaqillaahi hartina kudu nyieun kalakuan maneh kabeh saperti kalakuan Allah tapi kudu nurutan soteh dina perkara anu dimeunangkeun ku syara’ diturutannana.
[6]    (s) - Naon kalakuan Allah anu kudu ku urang diturutan?
    (j) - Satengahna nyaeta dina sakabeh kitab anu diturunkeun ti langit eta kabeh di mimitian ku Allah ta’ala ku bismillahirahmanirrrahim malah-malah  dina unggal-unggal  surat dina quran eta dimimitian ku Allah ta’ala ku bismillah saliyan surat baroo’ah
[7]    (s) - Naon sababna surat baroo’ah anu matak henteu  dimimitian ku bismillah?
    (j) - Sabab na surat baroo’ah mah di turunkeun kana kudu ngagawekeun pedang kamusrikan-kamusrikan  jadi henteu  munaasabah ma’nana bismillah, sabab ma’nana kanyaah jeung kabuktian maksudna surat sabab maksudna siksa nyaeta kudu ngagawekeun pedang kana beuheungna musrik.
[8]    (s) - Mana rupa na sabab ittiba’?
    (j) - Nyaeta nurut kana parentahna nabi anu aya dina dawuhannana. Kullu amrin naf’in baalin la yubda u fiihi bismillahirahmaanirrahhiim fahua abtaru au ajdzamu hartina sakur-sakur  pagawean anu aya gunana henteu  dimimitian ku bismillaah eta kurang barokahna cara hewan anu buntung leungeuna atawa buntutna atawa kesrek. 

[9]    (s) - Naon perkara anu aya gunana anu kudu dimimitian ku bismillaah?
    (j) - Maa laysa muharraman lidzaatihi wa laa makruuhan lidzatihi wa laa min _____ al-umuuri wa laa mimma waroda minasysyar’I al-ibtidau bigoyri bismillah, hartina nyaeta barang-barang  anu lain haram eta lain makruh dzati lain bangsa hina-hinana  perkara jeung lain perkara anu kawarid tina sareung /3/ mimitian kulain bismilah.
[10]    (s)- Naon ari ngaran haram dzati?
    (j)- Maa takuunu hurmatuhu lidzaatihi laa liamrin ‘aaridlin khoorijin ‘anhu hartina barang anu aya pangharamna teh nilik dzatna lain karena perkara sejen saperti zina.
[11]    (s)- Naon ari makruh dzati?
    (j)- Maa takuunu karoohatuhu lidzaatihi laa liamrin khoorijin ‘anhu hartina nyaeta perkara anu makruhna kalawan dzatna lain karena perkara sejen saperti udud atawa neuleu parji pamajikan jeung bangsa-bangsa  eta di makruhkeun dimimitian ku bismillaah.
[12]    (s)- Naon ari safasiqil umur teh?
    (j) - Mastahaana bihil‘urfu awisyar’u hartina nyaeta sakur-sakur  perkara anu di tungtung  hina ku adat atawa ku syara’ saperti sasapu dikolong atawa asup kajamban atawa sasapu diistal atawa bangsa-bangsana  eta nyaeta sakur-sakur  anu di tungtung  hina eta ulah dimimitian ku bismillaahirrahmaanirrahiim karena upama dimimitian ku bismillaah matak meunang martabat ngalaworakeun culangung.
[13]    (s)-Naon ari anu kawarid tina syara’ dimimitian ku lain bismilaahirrahmaanirrahiim?
    (j) -Maa amarosysyar’u ibtidaa a bigoyri bismillahahi aw wadlo ‘ahu kadzaalika  hartina nyaeta sakur-sakur  perkara anu diparentah ku syara’ dimimitian ku lain bismillaah saperti khutbah eta diparentah ku syara’ dimimitian ku alhamdulillahi eta ulah dimimitian ku bismillaah, atawa perkara diayakeunnana ku syara’ henteu  dimimitian ku bismillaah saperti maca dzikir atawa maca sholawat eta neuweung dimimitian ku bismillaah.
[14]    (s) - Kumaha ari dina ngalakukeun haram ‘aridli atawa makruh ‘aridli?
    (j) - Eta mah sunnat maca bismillaahirrahmaanirrahhiim.
[15]    (s) - Naon ari ngaran haram ’aridli?
    (j) - Makanat hurmatuhu liammri aridin khorijin anhu hartina eta sakur-sakur  perkara anu aya paharamannana teh lantaran aya perkara sejen nyempel ladinya saperti wudhu ku cai meunang ngagoshob eta haram ngan paharamannana lantaran katepalan goshob bae kapan ari dzat na wudhu mah imma sunah wa imma wajib tah eta dina anu saperti kitu sunnah maca bismillaah
[16]    (s) - Naon ari ngaran makruh aridi? 
    (j) - Ma kanat karahat liamrin aridin khaarijin anhu hartina sakur-sakur perkara anu aya kamakruhannana lantaran katepaan ku perkara sejenna anu kaluar tina eta perkara saperti ngahakan peuteuy atawa jengkol atawa bawang eta makruhna aridlin nyaeta lantaran katapelan bau, da lamun euweh bauna mah moal makruh saperti dikulub atawa dibeuleum heula eta anu saperti kitu sunnah dimimitian ku bismillaah.

[17]    (s) - Ari /4/ maca bismillaah aya sabaraha hiji?
    (j) - Ngitung-ngitung  asal bagean hukum eta kudu aya lima tapi buktina ngan aya opat wajib, kadua sunah, katilu haram kaopat makruh.
[18]    (s) - Ari wajib aya sabaraha bagian?
    (j) - Aya dua bagian hiji wajib a’in ka dua na wajib kifayah. 
[19]    (s) - Naon ari ngarana wajib a’in?
    (j) - Maa amma tholabuhu ila jamii,I mukallafin wa lamyaskut bifili ba dihim hartina nyaeta sakur-sakur  perkara anu tara marentahna wajib ka sakabeh mukkallaf jeung hanteu gugur pamarentah ku sabab dipigawean ku sawarehna jalma mukalaf contona saperti maca bismillaah dina maca fatihah dina sholat.
[20]    (s) - Naon ari ngarana wajib kifayah?
    (j) - Maakaana tholabuhu ala majmuil mukallafina wayaskutu bifi’lin ba’dihim hartina nyaeta sakur-sakur perkara anu aya parentahna kana perkumpulan jalma mukallaf jeung jadi gugur kawajibannana ku sabab dipigawe ku sawarehna jalma contona nyaeta saperti aya dua jalma atawa tilu atawa leuwih loba nedar pokna lamun hasil anu, urang dadaharan ngarirung sarta nadzar maca bismillaah dina riungan ayat, tah maca ayat bismillaahhirahmanirrahiim teh wajib kifayah.
[21]     (s) - Ari sunnat aya sabaraha bagian?
    (j) - Aya dua bagian, sabagian sunnat a’in kadua bagian sunnat kifayah.[22]    (s) - Naon ari ngaran sunnat a’in?
    (j) - Cara ngaran wajib a’in bieu contona saperti opat lima jalma ngariung wudhu, atawa adus eta sunat kakabeh maca bismillaah upama anu maca ngansawareh eta hanteu gugur ka sunnat ka anu hanteu maca.
[23]    (s) - Naon ari ngarana sunnah kifayah?
    (j) - Cara ngaran wajib kifayah bieu contona saperti aya dua tilu jalma ngarilu nginum atawa dadahareun eta sunnat kakabeh maca bismillaah tatapi anu maca kana bismillaah ngan sawareh eta jadi gugur ka sunnat ka sawarehna deui anu hanteu maca
[24]    (s) - Kumaha hartina gugur kanu hanteu  ngalakonan naha meunang ganjaran anu hanteu ngalakonan atawa hanteu?
    (j) - Hartina gugur teh nyaeta lesot pamarentah wajib atawa sunat barang ari ganjaran mah hanteu meunang.
[25]    (s) - Mana rupanan maca bismillaah anu haram?
    (j) - Nyaeta maca bismillaah dina rek ngalakukeun haram dzati saperti jinah maling nginum arak.
[26]    (s) - Mana rupana maca bismillaah anu makruh?
    (j) - Nyaeta maca bismillaah dina rek ngalakukeun perkara anu makruh dzati saperti /5/ udud atawa neuleu parji pamajikan.
[27]    (s) - Kumaha ari bismillaah wenang aya atawa euweh?
    (j) - Hanteu aya pisuruhna.
[28]    (s) - Naon sabab na?
    (j) - Sabab na eta bismillaah di ayakeunnana eukeur buah ibadah wungkul, ari ibadah tea upama sampurna syarat rukun bener pernahna jadi wajib atawa sunnat upama hanteu sampurnana atawa hanteu bener jadi haram atawa makruh hanteu aya ibadah anu tumiba kana wenang (alhamdulillaahirabbil aalamiin) hartina ari sakabeh puja eta kagungan Allah ta’ala anu ngadamel sakabeh alam.
[29]    (s) - Naon sababna perkara anu aya gunana anu matak kudu dimimitian ku alhamdulillah!
    (j) - Sabab cara sabab sabab ngamimitian ku bismillaah hirrahmaanirrahiim ngan haditsna kieu kullu amrin di balin layubda’u fihi bil hamdulillahi fahuwa abtaru ao ajdamu hartina nyaeta sakur-sakur perkara anu aya gunana kira-kira hanteu dimimitian ku alhamdulillah eta kurang berkahna cara hewan buntung leungeunna atawa sukuna atawa buntutna atawa kesrek.
[30]    (s) - Naon ari ngaran puji?
    (j) - Al-wasfu fil jamili ’alaa jihati ta’adimii lilmahmudi, hartina nyaeta nyipatan kukahadean anu dipuji sarta kalawan perjalanan ngagungkeun ka anu dipuji.
[31]    (s) - Kumaha upami nyipatan kukahadean atanafi lain perjalanan ngagung-ngagungkeun balik make perjalanan ngahinakeun?
    (j) - Etamah lain puji taubih atawa istihza’ ngarana
[32]    (s) - Ari rukun puji aya sabaraha hiji?
    (j) - Aya lima hiji mahmud bihi kadua mahmuud alaih, katilu mahmuud kaopat hamid kalima sifat.
[33]    (s) - Naon ari ngarana mahmuud bih?
    (j) - Sifatu kalamin tadharu tisifu tsai’in ala wajhin mahsusin hartina nyaeta sifat kasampurnaan tembong kasipatan mahmud sarta netepan perjalanan anu ditangtukeun saperti pinter gagah atawa beunghar.

[34]    (s) - Naon ari ngarana mahmuud alaih?
    (j) - Maa yatan’ulhamdu liajlihii falaulaahu lam yaqa’ hartina nyaeta perkara anu jadi sabab kana ayana puji saperti pinter tea. atawa gagah tea atawa beunghar tea tah eta  tina jihat tetepna tetepna di mahmud disebut mahmuud bihi tina jihad sabab kana ayana puji disebut mahmuud alaih, da lamun hanteu aya eta moal aya puji.
[35]    (s) - Naon ari ngarana haamid?
    (j) -  Al-muaddimu lilmahmuudi bihamii’i aqwaalihii wa af’aalihii dhohiron wa baatinan, hartina nyaeta jalma anu ngagung-ngagungkeun ka anu dipuji ku sakabeh omongannana jeung kusakabeh pagaweannana dzohir baatin.
[36]    (s) - Kumaha upama omongnannana lain ngagung-ngagung  ngan ka sebut hade?
    (j) - Eta amah istihja’ atawa ihtiqaar. /6/
[37]    (s) - Kumaha upami omongan hade sarta ngagungkeun ngan dina hatena mah ngahinakeun?
    (j) - Etamah suhriyyah ngarana.
[38]    (s) - Naon ari ngarana mahmuud?
    (j) - Al-muttsifu bisifatin kamaalin dhoohirotin a’la wajhin mahsuusin hartina nyeta anu kafar sifat kasampurnaan anu dhohir sarta netepan kana perjalanan anu ditangtukeun.
[38]     (s) -Naon ari ngarana siighot?
    (j) - Lafdun yadullu a’lattisoofilmahmuudi bilmahmuudi bihii saperti omongan anu nuduhkeun kana tetep kasifatannana si mahmud ku mahmud bihi saperti omongan si anu bias ngaji atawa gagah atawa beunghar.
[39]    (s) - Ari puji aya sabaraha bagian?
     (j) - Aya opat bagian hiji puji qadziim a’la qadzim nyaeta puji Alloh ta’ala kana dzat anjeuna saperti pangandika Alloh ta’ala kakangjeung nabi Musa laailaaha illa anaa fa’budnii hartina nabi Musa hanteu aya deui pangeran anging aing, tina kitu kudu ibadah maneh ka aing kadua puji qaadzim a’lal hadits nyaeta puji Alah ta’ala ka makhlukna saperti pangandika Alloh dina hadits qudsi muji ka kagjeung nabi Muhhammad laulaaka-laulaaka lamaa kholaktul aflaaka hartina lamun lain karena arah-arah nyambungkeun kaagungan maneh nabi Muhammad maka mola pisan-pisan anging ngadamel sakabeh garwala, jeung saperti pangandika Alloh dina qur’an ngalem kajalama mukmin tuubaalahum wahusna ma’aab hartina kacida bagjana jalma mukmin lantaran pangbalikannana jaga surga jeung saperti ngalem Alloh ta’ala ka nabi Ayub ni’mal abdu innahu awwaabu hartina nabi Ayub pang alus-alusna abdi lantaran loba tobatna, katilu puji hadits a’lal qadziim, hartina puji urang ka Alloh ta’ala kaya omongan urang allhamdulillahhirabbilaalamiin. Kaopat puji hadits a’lal hadits hartina puji anu anyar kanu anyar nyaeta puji urang ka batur-batur saperti omongan urang kabatur si anu gagah anu beunghar atawa pinter atawa kasep, eta kabeh puji teh kagungan Alloh ta’ala.
[40]    (s) - Kumaha sabab na anu matak sakabeh puji kagungan Allah?
    (j) - Karena sabab na puji nyaeta kahadean tea atawa beunghar atawa gagah atawa pinter atawa kasep eta damel Alloh lamun di euwehkeun mah  ieu teh ku Alloh ta’ala moal aya puji jeung deui pujina, daekna nyahona damel  Alloh ta’ala da lamun dileungitkeun mah ku Alloh ta’ala maol aya puji.
[41]    (s) - Kumaha ari hukumna puji?
    (j) - Cara hukumna maca bismillaahirrahmaanirrahiim bieu aya anu wajib saperti puji dina khutbah, aya anu sunat, /7/ saperti puji lantaran meunang nikmat, aya anu haram saperti puji bungah lantaran meunang haram saperti muji lantaran meunang maen atawa meunang ngadu kuda atawa lantaran bisa maen atawa lantaran bisa lalajo, aya anu makruh saperti muji bungah lantaran meunang kamakruhan saperti muji lataran beuki udud atawa beuki peuteuy atawa jengkol, anu weunang henteu aya (wasshalaatu wassalaamu ala asyrafil mursaliin sayyidinaa muhammadin waalaa aalihii washahbihii ajmaiin) hartina rahmat jeung salam eta muja tetep ka kangjeung nabi Muhammad jeung kakulawargina jeung ka sohabatna.
[42]     (s) -Kumaha ari kitab kudu diimitian ku shalawat?
    (j) - Kudu dalilna pangandika nabi kullu khutbatin laisa fiihaa sholaatun kalyadil jadzma, hartina sakur-sakur pitutur atawa mimiti kitab anu hanteu make maca sholawat eta saperti leungeun buntung dina pada hanteu aya gunana jeung saperti dawuhan nabi  man sholla alayya fii kitaabin lam tazalil malaaikatu tastagfiru maadaamasmii fii dzaalikal kitaabi, hartina saha-saha jlma maca shalawat kakaula dina tulisan eta henteu euruen-eureun malaikat mangmentakeun hampura buat eta jalma salaga  masih aya keneh ngaran kaula dina eta tulisan.
[43]     (s) -Naon ari ngaran sholawat?
    (j) -Ti Alloh arrahmatu almaqruunatu bitta’dhiimi hartina nyaeta rohmat anu dibarengkeun ku ngagungkeun, tiurang du’a, kaya pangucap urang allaahumma sholli wasallim alaa sayyidinaa muhammadin hartina muga-muga maparin rohmat jeung hormat ka gusti abdi sadaya nyaeta nabi Muhammad, upama sholawat ti malaikat istighfar.
[44]     (s) - Kumaha ari hukumna maca sholawat?
    (j) - Cara hukumna maca bismillaah bae aya anu wajib kaya maca sholawat dina khutbah dina tahiat akhir, aya anu sunat kaya maca sholawat anu ngadengekeun khutbah netepan kana hiji qaul, aya nu akruh kaya maca sholawat eukeur ngalakonan qodho hajat nyaeta ki’ih ngising.

[45]     (s) - Naon ari ngaran salam?
    (j) - Al-amaanu wattahiyyatu.
[46]         (s) - Naon ari ngaran amaan?
    (j) - Taamamiinuhu shallawwlaahu alaihi wasallama mimmaa yukhaafu ala ummatin i’ndasytidaadil karbi hartina nyaeta panyalametkeunana Alloh ta’ala ka kangjeung nabi tina perkara nu dipikasieun ka umat-umatna nalika banget kasusahan poe kiamah.
[47]     (s) - Naon ari ngaran tahiyat?
    (j) - Mukhaatlobatu Allohtaala lahuu khitlooban dallan alaa rif’ati maqoomihi wal itinaai bihii hartina nyaeta dawuhan nana Alloh /8/ ta’ala ka kangjeung nabi kalawn dawuhan anu nuduhkeun kana kaluhuran darajatna kangjeung nabi jeung mikameumeut kakangjeung nabi (waba’du) ari sanggeus maca bismillaah jeung maca allhamdulillaah maca shalawat maca salam maka terus kana mertelakeun anu dimaksud nyaeta buat mertelakeun bagian ilmu aqaaidul iimaan sok dingaranan ilmu ushuuliddiin sok dingaranan deui ilmu tauhid sok dingarana ilmu kalam sok dingaranan deui sifat dua puluh.
[48]     (s) - Naon anu matak di sebut ilmu aqoidul iimaan?
    (j) - Sababna ieu ilmu neurangkeun kana sakabeh itiqad anu jadi sabab sah na iman.
[49]     (s) - Naon sababna anu matak sok disebut ilmu ushuuluddiin?
     (j) - Sababna ieu ilmu eta jadi asalna kana agama sakira-kira henteu sah sakabeh ibadah lamun henteu acan nyaho kana ieu ilmu.
[50]     (s) - Naon sababna anu matak sok disebut ilmu tauhid?
    (j) - Sabab na eta panggede-gedena pangpuhara-puharana bahasan-bahasan wahdaaniyat.

[51]     (s) - Naon  sababna anu matak sok disebut ilmu kalam?
    (j) - Sababna pangloba-lobana ikhtilaf tegesna parebutan qaul dina bahasan sifat kalam.
[52]     (s) - Naon sababna anu matak sok disebut sifat dua puluh?
    (j) - Sababna pangmimiti-mimitina pangasal-asalna dina anu kudu dihartikeun dina ieu ilmu nyaeta sifat anu wajib di Alloh anu dua puluh.
[53]     (s) - Kumaha martabatna ilmu aqaaid dibadingkeun ilmu sejen?
    (j) - Ilmu aqaaid pangheula-heulana anu wajib dikanyahokeun kusakabeh jalema mukkalaf .
[54]        (s) -Naon dalilna.
    (j) - Pangandika ibnu Ruslan dina kitab Zubad: awwalu waajibin alal insaani: ma’rifatul ilaahi bistiiqaani “ari pangheula-heulana anu wajib kajalma nyaeta ma’rifat ka Allohsarta kudu yakin pangandika sayyid Abdulrahman dina kitab Nawaafikh laa raiba anna awwala waa jibin alal insaani ma’rifatu aqaaidil iimaan liannahaa asaasul ibaadati waliannal jahla bisyaii’n “minhaa min a’dzomi hijaabil qalbi illaahi ta’ala wa min aqwa asbabin khuluudi finnaaari, hartina heunteu mang-mang yen anu pangheula-heulana anu wajib ka jalma mukalaf nyaeta nganyahokeun aqaaidul iimaan ku sabab jadi dadasar kana sakabeh ibadah jeung saaya-ayana upama henteu nyaho kana hiji masalah tina aqaaidul iimaan eta jadi satenghna panggeede-gedena hijab ati ka ka Alloh ta’ala jeung satengah tina pang /9/ leuwih pohara-poharana anu jadi sabab langgeung dina naraka dalilna pangandika Ummul Barahim inna ahamma maa yasytagil bihil labiibu fii haadzaal zamaanisso’bi anyassa’a fiihaa yunqidzu bihii mahjanahu minal khuluudi finnaari walaisa dzaalika illaa bittiqaani ’aqaaidit tauhiidi alal wajhilladzii qarrarahu a’immatu ahlissunnatil a’ariquuna al-akhyar hartina anu pang misti-mistina kajalma anu boga akal anu sampurna anu dijaman ayeuna nu hese bener nyaeta neangan kana perkara anu jadi sabab salamet awakna tina langgeung dina jeuro naraka tatapi henteu aya perjalanan anu jadi sabab salamet tina langgeung dina jero naraka anging kudu ngaenyakeun kana ilmu tauhid sarta netepan kana perjalanan anu geus ditangtukeun kusakabeh ulama ahli sunnah anu laluhur-luhur anu aragug-agung.
[55]         (s) - Naon ari ngaran ilmu aqaaid?
    (j) - Ilu yubhatsu fiihi a’mmaa yajibu i’tiqaaduhu hartina nyaeta ilmu anu nerangkeun kana perkara anu wajib di tekadkeunnana kujalma mukalaf.
[56]          (s) - Naon ari ngaran mukalaf?
    (j) - Nyaeta jalema anu baleg jeung nu boga akal.
[57]         (s) - Naon ari ngaran ma’rifat?
    (j) - I’tiqaadun jaazimun mutloobiqun lilwaaqi’I naasyiun ‘an daliilin hartina nyaeta itikad anu jazim anu muwafaqah jeung buktina sarta bijil dina dalil.
[58]         (s) - Naon ari ngaran i’tikad.
    (j) - I’qdul qalbi biisbaatihaa finnafsi hartina nyaeta nyangreudkeun hate kana perkara anu ditekadkeun kalawan netepkeun anu ditekadkeun dina hate.
[59]     (s) - Naon ari ati?
     (j) - Aya dua hiji ati sanubari anu disebut jajantung ayana dibeulah dada kenca, kadua ati latiifatun rabbaaniyatun tataa’laqu bilqalbil awwali hartina nyaeta jisim latif anu lembut anu henteu aya anu uninga kana hakekatna anging Alloh napelna kana hate sanubari nyaeta anu dikhitloban anu lantaran meunang siksa meunang ganjaran.
[60]     (s) - Naon ari ngran jaazim?
    (j) - Maa laa yaqbalut taghoyyaru walaa yatazalzalu bitasykiikil musyakkiki hartina nyaeta i’tikad anu henteu narima rubah jeung henteu daekeun eweh gingsir kupangodana anu gagoda.
[61]         (s) - Ari jaazim  aya sabaraha bagian?
    (j) - Aya opat bagian hiji jaazim muwafaqoh jeung bukti sarta make dalil nyaeta nudisebut ma’rifat, kadua jaazim muwafaqoh jeung bukti nganhenteu make dalil nyaeta ieu anu diseut taqlid asoh.
[62]     (s) - Kumaha ari hukumna anu taqlid kitu?
    (j) - Eta di ikhtillafkeun ceuk imam Sanusi jeung ceuk imam Ibnu Araby anu taqlid teh teu acan asoh imanna masih kenah tetep dina kafirna ceuk /10/ Jumhur Ulama tauhid anu taqlid kitu eta asoh imanna. Katilu jaazim henteu muwafaqoh jeung bukti sarta make dalil nyaeta nu disebut bodo muraqab saperti patekadan  nasrani nyebutkeun  pangeran aya tilu hiji pangeran Alloh kadua pangeran Mariam katilu pangeran Isa sarta ngadatangkeun dalil pokna Siti Mariam teh garwana pangeran ari garwana pangeran mah kudu pageran ari nabi Isa putrana pangeran mah tangtu pangeran deui, tah patekadan ieu teh disebut bodo murakab, kaopat jaazim henteu muwafaqoh jeung bukti sarta hanteu make dalil saperti tekad tukang ngumbah tapekong pokna pang kaula ngumbah kana pangeran tapekong nurutan kana pagawean indung bapak kaula birehna eta kalakuannana ti babaheula tah patekadan kitu teh disebut bodo basiit disebut taqlid salah.
[63]     (s) - Ari itikad anu henteu jaazim naon ngarana?
    (j) - Ngarana immaa sak wa immaa dzon wa immaa wa ham.
[64]     (s) - Naon ari ngaran sak?
    (j) - Idrak atltlorofaini alas sawaai hartina nyaeta ngarti kana jalan dua sarta sarua duanana nyaeta rupana jalan dua eta teh salah jeung bener.
[65]         (s) - Naon ari ngaran dzon?
    (j) - Idraaku tlorofi arraaihi hartia nyaeta ngartikeun kana jaan kanu bener ngan henteu jaazim.
[66]  (s) - Naon ari ngaran wa ham?
    (j) - Idraaku tlorofil marjuuji hartina nyaeta ngartikeun kana jalan salah.
[67]     (s) - Naon ari dalil?
    (j) - Ari dalil aya tilu hiji dalil naqal kadua dalil aqal katilu dalil ijma.
[68]     (s) - Naon ari dalil naqal mindakeun tina qur’an atawa tina hadits atawa tina pangandika ulama? Naon ari ngaran dalil aqal?
    (j) - Qaulun murokabun minal muqaddamataini yastalzimu lidzaatihimaa qaulun akhoroddaalu alal matlluubi hartina nyaeta omongan anu diantepkeun tina dua omongan anu ngalazimkeun dzatiyahna sorangan kana omongan sejen anu nuduhkeun kana anu diarah.
[69]     (s) - Ari dalil aqal aya sabaraha bagian?
    (j) - Aya dua bagian hiji dalil aqal ijmal kadua dalil aqal tafsil.
[70]     (s) - Naon ari dalil aqal ijmal?
    (j) - Al-ma’juuzu an taqriirihii wa radditubabihi hartina nyaeta anu henteu bisa naqrirkeun dalil jeung henteu bisa nolak subhat-subhatna dalil.
[71]     (s) - Naon ari ngarana dalil aqal tafsil?
    (j) - Al-maqduuru alaa taqriirihii wa radditubahihi hartina nyaeta /11/ anu bisa kana naqrirkeun dalil jeung nolak kanasubhat-subhatna dalil.
[72]     (s) - Dalil anu mana anu fardu a’en dikanyahokeun ku sakabeh jalma mukalaf?
    (j) - Dalil aqal ijmal ari dalil aqal tafsil mah nganyahokeunana fardu kifayah tegesna cukup upama aya dina hiji kampung hiji atawa hiji desa hiji, atawa hiji ditarik hiji.

[73]     (s) - Ari omongan anu diantepkeun dijieun dalil teh omongan naon?
    (j) - Kudu omongan anu bangsa dloruurii.
[74]     (s) - Ari omongan anu sejen anu diarah sejen eta omongan kumaha?
    (j) - Eta mah omongan bangsa nadzorii.
[75]     (s) - Naon ari ngaran dloruurii?
    (j) - Maa laa yahtaaju ila nadzrin wastdlaalin hartina nyaeta perkara anu henteu butuh kana pikiran-pikiran jeung henteu butuh kana didalilan.
[76]     (s) - Naon ari ngarana nadzori?
    (j) - Maa yahtaaju ila nadzrin wastidlaalin hartina nyaeta perkara anu butuh dipikir jeng butuh kana didalilan.
[77]     (s) - Naon ari ngaran mikir?
    (j) - Tartiibu umuurin dloruuriyyatin liyutawasshola bihaa ila amrin nadzorii hartina nyaeta merelekeun perkara anu bangsa dloruurii supaya bisa tapi ngarti kana bangsa nadzorii,
[78]     (s) - Naon ari ngaran ijma?
    (j) - Ittinaaqu mujtahidii haadzihil ummati ba’da wafaati mahammadin shollawlaahu alaihi wasallam hartina nyaeta muafakohna ahli ijtihad ieu umat ayeuna saba’da pupus kangjeung nabi Muhammad.
[79]         (s) - Ari ilmu aqaaidi kabagi kana sabaraha bagian?
    (j) - Kabagi kana tilu bagian hiji ilahiyah kadua nabawiyah katilu mugoyabah atawa sami’yah.
[80]         (s) - Naon ari ngaran ilahiyah?
    (j) - Nyaeta sakabeh perkara anu ta’aluk kapangeran saperti anu wajib di Alloh anu mustahil di Alloh jeung anu wenang di Alloh.
[81]     (s) - Naon ari hartina nabawiyah?
    (j) - Nyaeta sakabeh perkara anu ta’aluk di nabi-nabi seperti anu wajib di nabi anu mustahil di nabi anu wenang di nabi.
[82]     (s) - Naon ari hartina mugoyabah atawa sami’yah?
    (j) - Nyaeta anu disamarkeun kaurang anu kadenge ti nabi saperti padagoan dikubur siksa kubur nikmat kubur surga naraka padang mahsar timbangan amal talaga kausar jembatan cukang sirotol mustakim.
[83]     (s) - Kumaha ari nganyahokeun aqaaid teh butuh kana nganyahokeun hukum akal hukum syara heula atawa henteu?
     (j) - Butuh sababna supaya nyaho pernahna engke dihareup saperti wajib di Alloh eta ulah salah deui kudu disebut wajib akal upama wajib kasakabeh jalma mukalaf eta ulah salah deui kudu disebut wajib syara’ upama wajib di rosul etamah ceuk saqaol mah tafsil lamun /12/ netepan kalawan dalil akal eta wajib akal saperti sidik jeung fatonah lamun anu netepan kalawan dalil syara’ eta wajib syara’ saperti tabligh amanah.
[84]     (s) - Naon ari hukum?
    (j) - Aya dua, hiji hukum isbat kadua hukum napi.
[85] (s) - Naon ari hukum isbat?
    (j) - Itsbaatu amrin li amrin hartina nyaeta netepkeun perkara kana hiji perkra sejen.
[86]     (s) - Naon ari ngaran hukum napi?
    (j) - Nafyun amrin a’n amrin hartina nyaeta nganapikeun hiji perkara tina hiji perkara.


[87]     (s) - Naon ari ngaran aqal?
    (j) - Nuurun fii qolbi yufarriqu bihi bainal haqqi walbaatili hartina nyaeta cahya dina hate anu paranti misahkeun antara salah jeung antara beneur.
[88]     (s) - Ari pangkatna akal aya sabaraha pangkat?
    (j) - Aya opat hiji akal hayulani nyaeta akal budak anu acan boga pamikir, pelanggarannana quwwatun khaaliyatun a’nil idraakati mustai’ddatun lahaa hartina nyaeta kakuatan anu acan bisa mangarti ngan geus jadi cawisan kana pangarti, kadua akal milkati nyaeta akalna jalma anu geus bisa mangarti palanggaranana quwwatun mudrikatun lidldloruurotin mustai’ddatun bihaa ilaa idrookinnadzoriyyati hartina nyaeta kakuatan anu geus bisa ngartikeun anu bangsa dloruurii ekeur buah parabot ngahartikeun anu bangsa nadzorii, katilu akal bil fi’li nyaeta akal jalma anu geus bisa kana ngahartikeun perkara bangsa nadzorii dimana-mana butuh, palanggarannana quwwatun mudrikatun linnadhoriyyatin wa muqtadirotun ‘alastihdhoorihaa mata syaa at hartina nyaeta kakuatan anu geus mangarti kana perkara bangsa nadzorii jeung kawasa kana ngahadirkeun perkara nadzorii dimana-mana karep, kaopat akal mustapad nyaeta akalna jalma anu geus jadi kandang nadzorii jeung geus musyahaddah kana nadzorii palanggarannana: quwatun takuununnadhoriyyatu haadhirotan ‘indahaa wa musyaahadatan lahaa hartina nyaeta kakuwatan anu geus jadi tempat cicingna nadzorii jeung geus musyahadah kana nadzorii.
[89]     (s) - Ari akal aya sabaraha bagean?
    (j) - Aya lima bagean hiji akal ghorizi palangaranana ghoriziyyatun yutahayyau bihaa lidarkil ulumin nadhoriyyati hartina nyaeta watak anu cawisna kana ngartikeun ilmu anu bangsa nadzorii kadua akal kasbi palangarananna maa yaktasibuhul insaanu min mu’aasyarotil ‘uqolaai  hartina nyaeta perkara anu di kasab ku jalma tina rereujeungan anu berbudi akal, katilu akal ‘athoi palangarananna maa yu’tlihillaahu lilmuminina liyahtaduu /13/ bihi ilal imaan hartina nyaeta perkara anu dipasihkeun ku Alloh ta’ala ku jalma mumin-mumin supaya meunang pituduh kana iman, kaopat akal zuhad palengarananna maa yakuunu bihi azzuhdu hartina nyaeta perkara anu jadi bisa zuhud, kalima akal syarofi pelanggarananna al’aqlu lladzii a’tloohullaahu lisayyidinaa muhammadin sholallaahu ‘alaihi wa sallama hartina nyaeta akal anu dipasihkeun ku Alloh ta’ala ka kanjeung nabi Muhammad SAW.
[90] (s) - Naon ari ngaran hukum akal?
    (j) - Nyaeta hukum anu ngaisbatkeun atawa anu nganafikeunana akal.
[91]     (s) - Ari hukum akal aya sabaraha bagian?
    (j) - Aya tilu hiji wajib akal dua mustahil akal katilu jaiz akal.
[92]     (s) - Naon ari ngaran wajib akal?
    (j) - Maa laa yutashowwaru fil ‘aqli ‘adamuhu hartina nyaeta perkara anu teu kaharti ku akal euweuhna.
[93]     (s) - Ari wajib akal aya sabaraha bagian.
    (j) - Aya dua bagian sabagian wajib akal dloruurii kadua bagian wajib akal nadzorii.
[94]     (s) - Naon ari wajib akal dloruurii?
    (j)  - Nyaeta perkara anu henteu kaharti ku akal euweuhna syarat henteu kudu dipikir heula contohna saperti ngelap anggoan sijirim satampatna tina kakosongan ayat wajib ceuk akal karna henteu ngarti akal upami aya jirim henteu ngelap anggoan.
[95]     (s) - Naon ari wajib akal nadzorii?
    (j)  - Nyaeta perkara anu henteu kaharti ku akal eweuhna sarta dipikir-pikir heula jeung kudu didalilan contona saparti wujudna Alloh eta wajib ceuk akal karna henteu kaharti ku akal upama Alloh ta’ala henteu wujud, serta kudu dipikir-pikir heula jeung kudu didalilan.
[96]     (s) - Naon ari ngaran mustahil akal?
    (j)  -    Maa laa yutashowwaru fil’aqli wujuduhu hartina nyaeta perkara anu henteu kaharti ku akal ayana.
[97]     (s) -    Ari mustahil akal aya sabaraha bagian?
    (j)  -    Aya dua bagian sabagian mustahil akal dloruurii kadua bagian mustahil akal nadzorii.
[98]     (s) -    Naon ari mustahil akal dloruurii?
    (j)  -    Nyaeta perkara anu henteu kaharti ku akal ayana serta henteu kudu dipikir-pikir heula jeung kudu henteu di dalilan contona saparti aya jirim henteu obah henteu cicing dina hiji waktu eta henteu kaharti ku akal sarta henteu kudu dipikir,
[99]     (s) -    Naon ari mustahil akal nadzorii?
    (j)  -    Nyaeta perkara anu henteu kaharti ku akal ayana sarta kudu dipikir-pikir heula jeung kudu di dalilan contona seperti muhal aya sifat adam atawa anyar di /14/ Alloh ta’ala atawa dzatna Alloh ta’ala teh jirim eta henteu kaharti ku akal sarta kudu dipikir-pikir heula jeung kudu didalilan.
[100] (s) - Naon ari ngaran wenang akal?
    (j) - Maa yashihu fil’aqli wujuduhu wa’adamuhu hartina nyaeta perkara anu kaharti ku akal ayana jeung eweuhna.
[101] (s) - Ari wenang akal aya sabaraha bagian?
    (j) - Aya dua bagian sabagian wenang akal dhoruri kadua bagian wenang akal nadhori.
[102] (s) - Naon ari ngaran wenang akal dloruurii?
    (j)  - Nyaeta anu kaharti ku akal ayana atawa ueweuhna sarta heunteu kudu dipikir heula jeung henteu kudu didalilan contona saperti gedegna jirim atawa cicingna jirim eta kaharti ku akal sarata henteu kudu dipikir-pikir heula.
[103] (s) - Naon ari wenang akal nadzorii?
    (j) - Nyaeta anu kaharti ku akal ayana atawa euweuhna sarta kudu dipikir-pikir heula jeung kudu didalilan contona seperti nyiksana Alloh ta’ala kajalma anu ngabakti anu henteu doraka ka Alloh ta’ala sakecap oge eta wenang tapi kudu dipikir heula jeung kudu didalilan rupana dalil nyaeta saaya-ayana Alloh ta’ala eta anu kagungan anu ngamilik sakabeh ‘abdina ari anu kagungan eta henteu aya halangan rek ngadamel naon bae dina sakabeh kagunganana, bareng ari ceuk syara’ mah eta mustahil Alloh ta’ala datang ka nyiksa ka jalma anu ngabakti sabab matak sulaya dina dawuhanana Alloh ta’ala sabab pirang-pirang ayat qur’an pirang-pirang hadits kanjeung nabi anu nuduhkeun kana yen moal pisan-pisan Alloh ta’ala nyiksa ka jalma anu ngabakti kalawan sakumaha anu geus dijanjikeun ku Alloh ta’ala nyaeta anu saperti kieu disebutkeun wajib syar’i a’ridli teh, bareng upama Alloh ta’ala ngaganjar ka jalma anu maksiat eta mah teu jadi kaasup kana nyulayaan kana janji sabab eta mah samata-mata kalumanan Alloh ta’ala saperti urang barang bere ka jalma anu nyatru ka urang eta henteu jadi goring anggur jadi alus upama nyatru ka jalma bageur anu sok barang bere eta mah samata-mata burung gelo teh kitu urang oge.
[104] (s) - Naon ari ngaran syara’?
    (j)  -    Maa syaro’ahu llahu ‘alaa lisani nabiyyihi min amrin au nahyin au takhyiirin hartina nyaeta perkara anu dijalankeun ku Alloh ta’ala kana lisan kanjeng nabi-nabina Alloh saperti pamarentah atawa nyuguhan atawa perkara anu di kumakarepkeun.
[105]     (s)- Naon ari ngaran hukum syara’?
    (j) - Nyaeta hukum anu ngaitsbatkeunana atawa anu nganapikeunana syara’ anu sok disebut khitobullah /15/ ta’ala muta’alliqu bi af’alil mukallafiina min haitsu takliifu awil wadh’u hartina nyaeta khitobna Alloh ta’ala anu takluk kana pagawean mukallaf tina jalan parentah atawa jalan neundeun taklif.
[106] (s) - Ari hukum syara’ aya sabaraha bagian?
    (j)- Aya lima bagian hiji wajib kadua sunat katilu haram kaopat makruh kalima wenang.
[107] (s) - Naon ari ngaran wajib?
    (j) - Maa yutsaabu ‘ala fi’lihii wa yu’aaqobu ‘ala tarkihii hartina nyaeta perkara anu meunang ganjaran anu dilakukeun jeung meunang siksa anu ditinggalkeun.
[108]     (s) - Naon ari ngaran sunat?
    (j) - Maa yutsaabu ‘ala fi’lihi walaa yu’aaqobu ‘ala tarkihii hartina nyaeta perkara anu sok meunang ganjaran anu dipigawe  henteu disiksa anu ditinggalkeun.
[109]     (s) - Naon ari ngaran haram?
    (j) - Maa yutsaabu ‘ala tarkihii wa yu’aaqobu ‘ala fi’lihi hartina yaeta perkara anu meunang ganjaran anu ditinggal sok disiksa anu dipigawe.
[110]     (s) -Naon ari ngaran makruh?
    (j - Maa yutsaabu ‘ala tarkihii walaa yu’aaqobu ‘ala fi’lihi walaa kinnahu suuul ‘adabi hartina nyaeta perkara anu sok meunang ganjaran anu ditinggalkeun henteu disiksa ana dilakukeun ngan sok meunang pangkat culangung.
[111] (s) - Naon ari ngaran wenang?
    (j) - Maa laa yutsaabu ‘ala fi’lihi walaa yu’aaqobu ‘ala tarkihii hartina ari ngaran wenang nyaeta perkara anu tara meunang ganjaran anu dipigawe tara meunang siksaan anu di tinggal.

[112]     (s)-    Ari khitlob wadho’ aya sabaraha?
    (j)  -    Aya lima hiji sabab kadua syarat katilu shoh kaopat mani’ kalima fasid.
[113]     (s) -    Naon ari ngaran sabab?
    (j)  -    Maa yakuunu thoriiqon lil wushuuli ilal hukmi ghoiru muatsirin fiihi hartina nyaeta perkara anu jadi sabab jalan neupi kana hukum tapi henteu mere tapak kana ayana hukum.
[114]     (s) - Naon ari ngaran syarat?
    (j) - Maa yudhoofu ilaihil hukmu wujuudan ‘inda wujuudihii laa wujuuban hartina nyaeta anu jadi panyarandean hukum wujudna nalika wujudna hukum tapi lain perjalanan wajib.
[115] (s) - Naon ari ngaran shoh?
    (j) - Muwaa faqotu hukmil ‘ibaadati dzaatil wajhaenisysyar’a hartina nyaeta muwafaqohna hukum ibadah anu ngabogaan tingkah dua nyaeta shoh jeung batil  muwafaqohna kana syara’.
[116] (s)  - Naon ari ngaran mani’?
    (j) - Maa yu’dimul hukma ‘inda wujuudis sababi hartina nyaeta perkara anu ngaleungitkeun kana hukum nalika wujud sababna hukum.
[117] (s) - Naon ari ngaran fasid?
    (j) - ‘Adamu muwaafaqoti ‘ibaadati dzaatil wajhaenisysyar’a hartina nyaeta henteu muwafaqoh- /16/ na ibadah anu ngabogaan tingkah dua nyaeta shoh jeung henteu shoh muwafaqohna kana syara’, kasalapan kunyaritakeun hukum adat didieu supaya jadi sampurna.[118]     (s) - Naon ari ngaran adat?
    (j) -Mas tamarronnaasu ‘alaihi ‘ala hukmil ‘uquuli wa’aaduu ilaihi marrotan ba’da ukhroo hartina nyaeta perkara anu ditetepan ku jalma netepan hukum akal jeung bulak-balik dua tilu kali.
[119] (s) - Naon ari ngaran hukum adat?
    (j)  -    Itsbaatu amrin li amrin au nafyuhu ‘anhu biwaasitlotittikroori hartina nyaeta netepkeun perkara kana perkara anu nganapikeun hiji perkara tina perkara lantaran bulak-balik.
[120]     (s) - Ari hukum adat kabagi sabahara bagian?
    (j) -    Kabagi kana opat bagian hiji robtlu wujudin biwujudin karabtli wujuudisysyiba’I biwujuudil ‘uqli hartina nyaeta nyambungkeun perkara anu aya kana anu aya contona saperti nyambungkeun aya seubeuh kana ayana dahar, kadua robtlu ‘adamin bi’adamin karobtli ‘adami sysyiba’i bi’adamil ‘uqli hartina nyambungkeun perkara euweuh kana perkara euweuh contona seperti nyambungkeun euweuhna seubeuh kusabab euweuhna dadaharan, katilu robtlul wujuudin bi’adami karobtli wujuudil bardi bi’adamis satri hartina nyaeta nyambungkeun perkara aya kana perkara euweuh saperti nyambungkeun aya tiris kusabab euweuh harudum. Kaopat rotlbu ‘adamin biwujuudin ka rotlbi ‘adamil bardi bi wujuudissatri hartina nyaeta nyambungkeun perkara euweuh kana perkara aya saperti nyambungkeun euweuh tiris sabab aya harudum.
[121]     (s) -    Kumaha ari aturan patekadan dina sabab adat saperti seubeuh sabab dadaharan atawa raheut sabab kakadek bedog atawa tutung sabab kasundut atawa bangsa-bangsana?
    (j)  -    Dina patekadan sabab adat eta aya tilu tekad hiji patekadan Qodariyyah kadua patekadan Jabariyah katilu patekadan Ahli Sunah Waljama’ah.

[122]  (s) - Kumaha ari patekadan kaum Qodariyah dina sabab adat?
    (j)  -    Raheut ku bedog sabab ku dadaharan tutung ku sene baseuh ku cai mere bekasna kalawan kakuwatan anu didamel ku Alloh ta’ala dina bedog dina sene kacauna cai dina waktu wujudna bedog sene kacau cai taya, jadi dimana nepungkeun kari mere bekas bae jadi mere bekasna karepna sorangan dzohirna batlina.
[123] (s) - Kumaha ari patekadan Jabariyah?
    (j) - Raheut ku Alloh sebeuh ku Alloh /17/ tutung ku Alloh, bedog dadaharan cai sene mah henteu aya kitu kieuna balik saperti bola digantung di awang-awang didupak ku angin ti kaler ka kidul didupak ku angin ti kidul ka kaler henteu aya bekasna henteu dzohir henteu batlin jadi kapaksa dzohirna batlina.
[124] (s) - Kumaha ari patekadan Ahli Sunah Waljamaah?
    (j) - Raheut atawa baseuh atawa tutung eta tina babarengan pangawasa anu anyar nyaeta persambungannana anu henteu mere bekasna tegesna geus jadi adat Alloh ta’ala satiba-tiba anteul sene sok ngadamel tutung antel cai sok ngadamel baseuh dadaharan sok ngadamel sebeuh jadi karepna sorangan dzohirna kapaksa batlina henteu aya lian dinu anyar mah ngan wungkul kasab anu henteu mere napak,  panjangna ____ diluhur.
[125] (s) - Ari aqooidul iimaan diatur jeung daliilna aya sabaraha bagean?
    (j)  -    Aya tilu bagean sabagean henteu cukup didalilan ku dalil naqal wungkul balik kudu didalilan ku dalil aqal atawa ku dalil aqal wungkul, kadua bagean henteu cukup didalilan ku dalil aqal wungkul balik kudu didalilan jeung ku dalil naqal, katilu bagean meunang didalilan ku dalil aqal wungkul meunang didalilan ku dalil naqal wungkul.


[126] (s) - Naon aqaaid anu henteu cukup didalilan ku dalil naqal wungkul?
    (j) - Nyaeta sakabeh sifat Alloh ta’ala anu katawakupan ku ngadamel mumkin.
[127] (s) - Mana rupana?
    (j) - Nyaeta wujud qidam baqo mokhoolafatu lilhawaaditsi qiyaamuhu binafsihi wahdaaniyat qudrot irodat ‘ilmu hayat qodiiron muriidon ‘aaliman hayyan.
[128]     (s) - Naon sababna anu matak sifat Alloh ta’ala anu katawakupan ku ngadamel mumkin henteu cukup didalilan ku dalil naqal wungkul?
    (j)  -    Sabab eta anu dipake dalil nyaeta qur'an atawa hadits anu tawakuf kana eta sipat tina eta sipat anu dipake ngayakeun sakabeh mumkin eta sipat tetepna tawakuf kana qur’an atawa hadits tina eta qur’an atawa hadits jadi dalil kana eta sipat jadi dor ari dor taya eta henteu meunang ayana saperti engke bakal kanyahoan diluhur.
[129]     (s) -    Naon aqaaid anu henteu cukup didalilan ku dalil aqal wungkul?
    (j)  - Nyaeta bagean mughoyyabah taya atawa sam’iyyah saperti siksa kubur jeung batur-baturna anu geus kacaritakeun dihandap.
[130]     (s) - Naon sababna mughoyyabah atawa sam’iyyah anu matak henteu cukup didalilan ku dalil aqal wungkul?
    (j)  -    Sabab panutup nepina aqal ngan ukur netepkeun /18/ kana wenang ayana padahal mah ayana henteu meunang henteu sabab inkarna matak kupur.
[131]     (s) - Naon aqaaid anu meunang didalilan ku daliil aqal wungkul atawa ku dalil naqal wungkul?
    (j)  -    Nyaeta sakabeh sipatna Alloh ta’ala anu henteu katawakupan ku ngadamel mumkin rupana nyaeta sama’ bashor kalaam samii’un bashiirun mutakaliman.
[132]         (s) - Ari sakabeh sipat anu wajib di Alloh jeung anu mustahil di Alloh aya sabaraha bagian?
    (j) - Aya dua bagian sabagian wajib dikanyahokeun ijmalna kadua bagian wajib dikanyahokeun tafsiilna.
[133]     (s) - Naon anu kudu dikanyahokeun ijmalna?
    (j)  -    Nyaeta anu aya dina pangucap muttashifun bikulli kamaalin munazzihun ‘an kulli naqshin hartina Alloh ta’ala eta wajib kasipatan ku sapirang-sapirang sipat kasampurnaan anu henteu aya anu nyaho kana itungannana anging Alloh ta’ala tur mah bersih Alloh tina sagala sipat kakurangan.
[134]         (s)-    Anu wajib di Alloh anu mustahil di Alloh anu kudu di kanyahokeun tafshiilna aya sabaraha hiji?
    (j)  -    Aya dua puluh upama netepkeun kana qaul anu netepkeun kana sipat ahwal saparti engke bakal kanyahoan diluhur.
[135]         (s) -    Ari sipat anu wajib di Alloh ta’ala anu dua puluh teh aya sabaraha bagian?
    (j)  -    Aya opat bagian ceuk anu netepkeun kana sipat ahwal taya.
[136]     (s) -    Kumaha naha diikhtilafkeun dina sipat ajwaal?
    (j)  -    Diikhtilafkeun sabab asyaa ceuk lian imam Asy’arii jeung lian anu nurut ka imam Asy’arii eta kabagi kana opat bagian hiji maujuud kadua ma’duum katilu ahwal kaopat ‘umuurun i’tibaariyah.
[137]     (s) - Kumaha ceuk imam Asy’arii jeung anu nurut kadinya?
    (j) - Asyaa kabagi kana tilu bagian hiji maujuud kadua ma’duum katilu amrun i’tibaariyun.


[138]     (s) - Naon ari ngaran maujuud?
    (j) - Maa yudroku bil’aqli walhissi hartina nyaeta perkara anu bisa kapanggih ku aqal jeung ku hisi.
[139]     (s) - Naon ari ngaran ma’duum?
    (j) - Maa laa yatsbutu bil’aqli wa laa bil hissi hartina nyaeta perkara anu henteu tetep aqal henteu tetep ceuk hisi.
[140]    (s) - Naon ari ngaran amrun i’tibaariyun?
    (j) - Maa takuunu waaslitlotan bainal maujuudi wal ma’duumi bihaitsu yastbutu bil aqli faqatl laa bil hissi hartina nyaeta perkara anu ayana dina tengah-tengah antara aya reujeung euweuh tegesna henteu asup kana martabat aya sakira-sakira bisa katenjo upama dibuka hijab henteu asup kana martabat eweuh sakira-sakira dihukuman euweuh ku aqal balik ayana ngan ceuk aqal wungkul lain ceuk bukti.
[141] (s) - Naon ari ngaran hal?/19/
    (j) - Cara amrun ‘itibaariyun ngan martabatna leuwih luhur tinimbang amrun ‘itibaariyun sakira-sakira anrun ‘itibaarii mah cicing dina jihat euweuh ari ahwal mah cicingna dina jihat aya.
[142] (s)  - Naon hiji-hijina anu opat bagian teh?
    (j)  -    Hiji sipat nafsiyah kadua sipat salbiyah katilu sipat ma’aani kaopat sipat ma’nawiyah.
[143]     (s)  -    Naon ari ngaran sipat nafsiyah?
    (j)  -    Shifatun laa yatahaqqoqudzdzaatu illa bihaa hartina nyaeta sipat anu henteu pisan-pisan bisa kabuktian dzat anging kudu aya eta sipat.
[144]     (s)- Ari anu asup kana sipat nafsiyah aya sabaraha hiji?

    (j) -Ngan hiji nyaeta sipat wujuud.
[145]     (s)  - Naon sababna sipat wujud anu matak disebut sipat nafsiyah?
    (j)  - Karna henteu bisa bukti dzat upama henteu wujud.
[146]     (s)  - Naon ari ngaran sipat salbiyah?
    (j)  -    Kullu shifatin salabat ‘an kulli amrin laa yaliiqu limaulaanaa subhaanahu wata’ala hartina sakur-sakur sipat anu nganapikeun kana sakabeh perkara anu henteu pantes di Allah ta’ala.
[147]     (s)  -Anu asup kana bagian salbiyah aya sabaraha hiji?
    (j) - Aya lima hiji qidam dua baqo tilu mukhoolafatu lilhawaaditsi kaopat qiyaamuhu binafsihi kalima wahdaaniyat.
[148] (s)      - Naon sababna anu matak ieu anu lima sipat disebut sipat salbiyah?
    (j)  - Sabab eta maksudna hiji-hijina anu lima nganapikeun anu henteu layak di Alloh sabab qidam maksudna nganapikeun aya mimitina baqo maksudna nganapikeun aya tungtungna, mukhoolafatu lilhawaaditsi maksudna nganapikeun kana sarua jeung anu anyar qiyaamuhu binafsihi maksudna nganapikeun butuh kana dzat jeung kanu ngadamel wahdaaniyat maksudna nganapikeun bingbilangan.
[149] (s)  - Naon ari ngaran sipat ma’aani?
    (j)  -    Kullu shifatin muujibatin limaushuufuhaa hukman hartina nyaeta sakur-sakur sipat anu ngawajibkeun kana maushupna ngabogaan hukum.
[150] (s)  - Ari anu asup kana bagian ma’aani aya sabaraha hiji?
    (j)  - Aya tujuh hiji qudrot duwa iroodat katilu ‘ilmu kaopat hayaat kalima sama’ kagenep bashor katujuh kalam.

[151] (s) - Naon sababna ieu hiji-hijina anu tujuh anu matak disebutkeun sipat ma’aani?
    (j)  - Sabab eta kabeh oge netepkeun kana maoshufna ngabogaan hukum sabab qodrot netepkeun kana maoshufna kasipatan kalawan qoodiron, iroodat netepkeun kana maoshufna kasipatan kalawan muriidan, ‘ilmu netepkeun kana maoshufna kasipatan kalawan ‘aaliman, hayaat netepkeun kana maoshufna kasipatan kalawan hayan, sama’ natapkeun kana maoshufna kasipatan samii’an, bashor netepkeun kana maoshufna kasipatan bashiiron, kalaam netepkeun kana maoshufna kasipatan mutakalliman.
[152] (s) - Naon ari ngaran sipat ma’nawiyah?
    (j)  - Kullu /20/ shifatin tsubutiyyatin qooimatin bimaushuufihaa ghoiro maujuudatin walaa ma’duumatin bal waasitlotun bainahumaa laazimatun lima’anii hartina nyaeta sakur-sakur sipat-sipat anu tetepna ceuk aqal wungkul henteu ceuk bukti tur henteu asup kana martabat aya sakira-sakira bisa katenjo upama dibuka hijab jeung henteu asup kana martabat euweuh sakira-sakira dihukumna euweuh ku aqal balik tatap antara aya jeung antara euweuh tegesna ayana ceuk aqal wungkul henteu bisa bukti anu jadi lazimna sipat ma’aani tegesna satiba-satiba tatap dina dzat sipat ma’aani misti tatap dina dzat sipat ma’nawiyah.
[153] (s)  - Ari anu asup kana bagian ma’nawiyah aya sabaraha hiji?
    (j) - Aya tujuh hiji qoodiron kaduwa muriidan katilu ‘aaliman kaopat haya kalima samii’an kagenep bashiiron katujuh mutakalliman.
[154]    (s)  - Naon sababna anu matak anu tujuh ieu disebut sipat ma’nawiyah?
    (j) - Sababna hiji-hijina sipat eta tetepna ceuk aqal wungkul jeung jadi lazimna hiji-hijina sipat ma’ani saperti bakal kanyahoan engke diluhur insyaallah.
[155]    (s)  -    Kumaha upama netepan kana qaul anu nganapikeun kana sipat ahwal nyaeta imam Asy’arii jeung anu nurut ka imam Asyarii sipat anu wajib di Alloh anu kudu di kanyahokeun tafsiilna tah kabagi kana sabaraha bagian?
    (j)   -    Kabagi kana tilu bagian sabagian sipat nafwiyyah kadua bagian sipat salbiyah katilu bagian sipat ma’aani jadi sipat anu kudu dikanyahokeun tafshiilna teh ngan tilubelas nyaeta hiji wujud kadua qidam katilu baqaa kaopat mukhoolafatu lilhawaaditsi kalima qiyaamuhu binafsihi kagenep wahdaaniyat katujuh qudrot kadalapan irodat kasalapan ‘ilmu kasapuluh hayaat kasabelas sama’ kaduabelas bashor katilubelas kalam jadi henteu aya sipat ma’nawiyah ceuk qoul ieu mah.
[156]    (s)  -    Kumaha muraadna henteu aya sipat ma’nawiyah teh naha henteu aya qoodiron muriidan’aaliman hayyan samii’an bashiiron mutakalliman?
    (j)  -     Muraadna henteu aya sipat ma’nawiyah theh nyaeta sipat ma’nawiyah lain saleuwihna tina sipat ma’aani sakira-sakira kudu ngabogaan ngaran sorangan balik sipat ma’nawiyah teh ceuk qaul ieu mah ai’nna tetep sipat ma’ani dina dzat lain saleuwihna tina sipat ma’aani jadi saperti qoodirun ceuk qaul ieu mah nyaeta ai’nna tetepna sipat qudrot dina dzat muriidan ai’nna tetepna sipat iroodat dina dzat ‘aalimun ai’nna tetepna sipat ‘ilmu dina dzat. Hayyun ai’nna tetepna sipat hayaat dina dzat……
3.2.2  Terjemah Teks   Allulundhi fii masaailittauhid
Juz pertama /1/
Kitab ini diberinama Allulu an-Nadhi fi Masaailittauhid karangan saudaranya fadilil ‘alimi kiyai Ahmad Sanusi cantayan dari Sukabumi Allah biha ‘alimin.
Mohon maaf jika kitab ini dirasa kurang dalam mejelaskan isinya dikarenakan saya baru saja belajar tulis-menulis mengikuti orang yang suka menulis. Karena itu wajarlah jika kitab ini terlihat jelek jika dibanding dengan yang lain.
Tidak lupa pada semua kitab karangan saya seperti tafsir yaasin, waqi’ah, tabarok, kahfi, manaakib dan miras harus mempunyai cap stempel saya yang sebentar lagi akan hilang. Insya Allah Attamsiyah Islamiyah yang menerangkan terhadap mazhab yang empat beserta dalil-dalilnya serta dalam juz pertama diterangkan ringkasan manaakib imam yang empat yaitu imam syafi’i, maliki, hanafi, hambali dan sebab-sebab adanya beberapa mazhab dalam bab fiqih.
(merupakan cetakan yang kedua)
(dicetak di Kantor “Al Sunnah Wal Jama’ah” pakujan nomor FI Betawi) /2/
Bismillaahirrahmaanirrahiim
Artinya saya mengawali kitab ini yang menerangkan ilmu aqaaidil iimaani wal islam dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih dan maha Penyayang.
[1]    (s)  -    Apakah kitab ‘aqoid harus diawali dengan bismillaahirrahmaanirrahiim?
    (j)  -    Harus.
[2]    (s)  -    Apa sebabnya?
    (j)  -    Sebab ada dua hal, pertama bismillaahirrahmaanirrahiim merupakan iqtidaan, kedua sebab ammer  yang disebut ittiba.
[3]    (s)  - Apa yang dimaksud iqtidaan?
    (j)  -    Yaitu mengikuti perintah Allah.
[4]    (s)  -     Apa diperbolehkan mengikuti perintah Allah?
    (j)  -    Boleh, dan bahkan harus.
 [5]    (s)  -    Menurut siapa?
    (j)  - Menurut sabda nabi SAW “takhollaqu biakhlaaqillaahi artinya segala hal yang dilakukan olehmu kamu seperti perintah Allah tetapi harus mengikuti juga perkara yang diperbolehkan oleh syara’ dilaksanakannya.

[6]     (s)  -    Apa perintah Allah yang harus kita ta’ati?
    (j)  -    Setengahnya dalam kitab yang telah diturunkan dari langit, itu semua diawali oleh Allah SWT dengan lafadz bismillaahirrahmaanirrahiim malahan dalam setiap surat pada Qur’an itu didahului oleh Allah SWT dengan bismillah selain surat Barooah.
[7]     (s)  -    Apa sebabnya surat barooah tidak diawali dengan bismillah?
    (j)  - Sebab surat Barooah itu diturunkan untuk memerangi kemusyrikan jadi makna bismillah tidak munaasabah sebab maknanya sebagai bukti kasih sayang maksudnya surat ini adalah sebagai siksa terhadap diharuskannya memotong leher orang musyrik.
[8]     (s)  -    Apa yang dimaksud sabab iqtiba’?
    (j)  -    Yaitu menuruti segala perintah nabi Kullu amrin naf’in baalin la yubda u fiihi bismillahirrahmaanirrahiim fahuwa abtaru au ajdamu artinya setiap pekerjaan yang berguna jika tidak diawali dengan bismilllah, maka berkahnya berkurang seperti hewan yang cacat tangannya, dan ekornya.
[9]     (s)  -    Perkara apa yang berguna yang harus diawali dengan bismillah?
    (j)  - Maa laisa muharraman li dzaati wa laa makruuhan lidzaatihi walaa min ___al ‘umuuri wa laa mimma waroda minasy syasyar’i al-ibtidaau bigoiri bismillah artinya yaitu perkara yang tidak haram tidak makruh dzatnya dan bukan hal yang harus dihinakan serta bukan perkara yang kawarid dalam syara’ untuk. /3/ mengawalinya selain dengan bismillah.
[10]    (s)  - Apa yang disebut haram dzati?
    (j)  - Maa takuunu hurmathu lidzaatihi laa li amrin ‘aridlin khoorijin ‘anhu artinya barang yang haram itu melihat dzatnya bukan karena perkara lain seperti Jinnah.

 [11]    (s)  - Apa yang disebut makruh dzaati?
    (j)  - Maa takuunu  karoohathu lidzaatihi laa liamrin khoorijin ‘anhu artinya yaitu makruhnya serta dzatnya bukan karena perkara lain seperti merokok atau melihat kemaluan istri, selain itu dimakruhkan diawali oleh bismillah.
[12]    (s)  - Apa itu safaasiqil umur?
    (j) - Mastahana bihil ‘urfu awil syar’u artinya yaitu setiap perkara yang dianggap hina oleh adat atau oleh syara’ seperti menyapu dikolong atau masuk ke WC atau menyapu diistaal, atau yang lainnya yaitu setiap yang diakhir dan bersifat hina itu tidak boleh diawali dengan bismillaahirrahmaanirrahiim karena jika diawali dengan bismillah berkesan tidak sopan.
[13]     (s)-Apa yang kawarid dalam syara’ diawali oleh selain bismillaahirrahmaanirrahiim?
    (j) - Maa ‘amaro sysyar’u ibtidaa a bi ghoiri bismillahi awwadho’ahu ka dzaalika artinya yaitu setiap perkara yang diperintahkan oleh syara’ yang diawali oleh selain bismillah, seperti khutbah yang diperintah oleh syara’ agar diawali dengan Alhamdulillah, tidak boleh diawali dengan bismillah, perkara yang diharuskan oleh syara’ agar tidak diawali dengan bismillah seperti membaca dzikir atau membaca shalawat itu tidak diharuskan diawali oleh bismillah.
[14]    (s)  - Bagaimana kalau diwaktu melakukan haram ‘aridli dan makruh ‘aridli?
    (j)  - Itu sunnat membaca bismillaahirrahmaanirrahiim.
[15]     (s)  -    Apa yang disebut haram ‘aridli?
    (j)  -    Makaanat hurmatuhu liamri aridin khorijin anhu artinya yaitu seperti perkara yang ada pengharamannya karena ada perkara lain yang mempengaruhinya, seperti wudhu oleh air diperbolehkan, tapi jika menggunakan air dari hasil mencuri itu haram. Pengharamannya karena air itu hasil dari mencuri. Pada dasarnya wudhu itu hukumnya sunat atau pun wajib. nah diwaktu seperti itulah sunnat membaca bismillah.
[16]    (s)  - Apa yang dimaksud makruh ‘aridli?
    (j)  -    Makanat karohat liamrin aridin khorijin anhu artinya setiap perkara yang ada kemakruhannya disebabkan tertular oleh perkara yang lainnya yang keluar dari perkara itu, seperti memakan petei dan jengkol atau bawang, itu hukumnya makruh ‘aridli, karena menjadi bau, kalau tidak ada baunya tidak akan makruh seperti jika direbus atau dipanggang terlebih dahulu, jika seperti itu sunnat diawali oleh bismillah.
[17]    (s)  - Kalau /4/ Bismillah ada berapa bagian?
    (j)  -     Jika dihitung-hitung berdasarkan asal bagian hukum itu, berarti harus ada lima, tetapi pada buktinya hanya ada empat. yaitu wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh.
[18]    (s)  - Kalau wajib ada berapa bagian?
    (j)  - Ada dua bagian. Satu wajib ‘ain,  keduanya wajib kifayah.
[19]    (s)  - Apa yang disebut wajib ‘ain?
    (j)  - Maa amma tholabuhu ila jamii’i mukallafin wa lamsyakut bifili ba dihim artinya yaitu suatu perkara yang wajib kepada semua mukallaf dan tidak gugur perintahnya karena dikerjakan oleh sebagian orang mukallaf. Contohnya seperti membaca bismillah waktu membaca fatihah diwaktu shalat.
[20]    (s)  - Apa yang disebut wajib kifayah?
    (j)  - Makana tholabuhu ala majmuil mukallafin wayaskutu bifilin badihim artinya yaitu perkara yang ada perintahnya kepada perkumpulan orang mukallaf dan menjadi gugur kewajibannya apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang. Contohnya yaitu seperti ada dua orang, tiga atau lebih banyak, dan bernadzar apabila hasil yang saya makan dan saya minum serta nadzar denagn membaca bismillah ketika ada perkumpulan, nah membaca ayat bismillah itu wajib kifayah.
[21]    (s)  - Kalau sunat ada berapa bagian?
    (j)  - Ada dua bagian, bagian pertama sunnat ‘ain, kedua sunnat kifayah.
[22]     (s)  -    Apa yang disebut sunnat ‘ain?
    (j)  -    Sama seperti wajib ai’n tadi. Contohnya jiak ada empat atau lima orang wudhu bersama atau mandi junub, itu sunat semuanya membaca bismillah, kalau yang membacanya hanya sebagian, itu tidak gugur oleh sunnat oleh yang tidak membaca.
[23]    (s)  -    Apa yang disebut sunnat kifayah?
    (j)  - Sama seperti wajib kifayah tadi. Contohnya seperti ada dua atau tiga orang ikut minum atau makan, itu sunnat semuanya baca bismillah tetapi karena yang membaca bismillah sebagian, itu jadi gugur oleh sunnat oleh sebagiannya lagi yang tidak membacanya.
[24]    (s)  - Bagaimana maksudnya gugur apabila tidak malaksanakannya, apakah mendapat pahala bagi yang tidak melaksanakan atau tidak?
    (j)  - Maksudnya gugur itu, yaitu perintah wajib atau sunatnay terlepas, tetapi tidak mendapatkan pahala.
[25]    (s)  - Membaca bismillah yang haram itu yang sepeti apa?
    (j)  - Yaitu membaca bismillah diwaktu akan melakukan haram dzati seperti meminum arak.
[26]    (s)  - Membaca bismillah yang makruh itu yang seperti apa?
    (j)  - Yaitu membaca bismillah diwaktu akan melakukan perkara yang makruh dzati seperti /5/  merokok atau melihat kemaluan istri.
[27]    (s)  - Apakah bismillah itu boleh ada atau tidak?
    (j)  -    Tidak ada yang menyuruhnya.
[28]    (s)  - Apa sebabnya?
    (j)  - Sebabnya itu bismillah diadakannya untuk ibadah saja, ibadah itu jika telah sempurnanya syarat dan rukunnya benar. Sehingga menjadi wajib atau sunnat, jika tidak sempurna atau tidak benar, maka hukumnya menjadi haram atau makruh, tak ada ibadah yang dikenakan hak untuk mengucapkan (Alhamdulillah hirabil ‘alamin) artinya segala puji milik Allah SWT tuhan semesta Alam.
[29]     (s)  -    Sebutkan sebab-sebab mengapa harus memulai suatu pekerjaan dengan mengucapkan Alhamdulillah!!
    (j)  - Seperti dalam hadits kullu amrin dibalun layubdau fihi bil hamdullah fhuwa abtaru ad ajdamu artinya setiap pekerjaan yang berguna apabila tidak dimulai dengan Alhamdulillah itu kurang berkahnya. Seperti hewan yang cacat tangannya, kakinya dan ekornya.
[30]     (s)  -    Apa yang dimaksud dengan puji?
    (j)  - Al-waslu fil jamili ala jihati taadimi lilmahmudi, artinya yaitu mensimfati dengan kebaikan yang dipuji, serta mengagungkan Tuhan.
[31]    (s)  -    Bagaimana jika mensimfati dengan kebaikan tetapi bukan mengagungkan bahkan menghinakan?
    (j)  - Itu bukan disebut puji taubih atau istihar namanya.
[32]    (s)  - Jika rukun puji ada berapa?
    (j)  - Ada lima. Satu mahmud bihi, dua mahmud alaihi, tiga mahmud, empat hamid, yang kelima sipat.

[33]    (s)  - Apa yang disebut dengan mahmud bih?
    (j)  -    Sifatu kalamin tadharu tisifu tsai’in ala wajhin mahsusin artinya yaitu sifat kesempurnaan terlihat pada sifat Mahmud serta taat pada hal yang telah ditentukan seperti pintar, gagah, atau kaya.
[34]    (s)  - Apa yang dimaksud Mahmud ‘alaihi?
    (j)  - Mayatanaulhamdulajlihi falaulahu lam yako artinya yaitu suatu hal yang menjadi sebab adanya puji seperti pintar, gagah, atau kaya itu adalah sesuatu yang ada pada Mahmud alaihi, apabila tidak ada hal itu maka tidak aka ada puji.
[35]     (s)  -    Apa yang disebut hamid?
    (j)  - Al-muaddin lilmahmudi bihamii aqwalihi dhohiron wa batinan artinya yaitu orang yang mengagungkan hal yang dipuji dengan ucapan dan segala pekerjaannya baik secara dzohir atau pun batin.
[36]    (s)  - Bagaimana apabila bukan mengagung-agungkan tetapi disebut baik?
    (j)  - Itu disebut istihjar atau ihtikor /6/
[37]    (s)  - Bagaimana apabila ucapan baik serta mengagungkan tetapi artinya menghina?
    (j)  - Itu suhriyah namanya.
[38]    (s)  - Apa yang disebut Mahmud?
    (j)  - Al-muttsifu bisifatin kamalin dhohirotin ala wajhin mahsusin artinya yaitu yang kufur sifat kesempurnaan yang dzohir serta taat pada aturan-aturan yang telah ditentukan.


[39]    (s)  - Apa yang disebut sighot?
    (j)  -    Lafdun yadallu alatti tisofilmahmudbih seperti ucapan yang menunjukkan pada ketetapan sifatnya Mahmud kepada Mahmud oleh mahmud bih seperti ucapan orang yang bisa membaca, gagah, atau pun kaya.
[40]    (s)  - Puji ada berapa bagian?
    (j)  - Ada empat bagian. Pertama puji qadiim ‘ala qadiim yaitu puji Allah SWT terhadap dzatnya seperti firman Allah SWT kepada nabi Musa laailaaha illa anna fa’budnii artinya tidak ada tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Kedua puji qadiim ‘alal hadits yaitu puji Allah SWT kepada makhluknya seperti firman Allah dalam hadits qudsi yang memuji kepada nabi Muhamamd laulaakaa laman kholaktul aflaaka artinya jika tidak ada engkau Muhammad, maka tidak akan ada makhluk, dan seperti firman Allah dalam al-Qur’an yang memuji kepada orang mukmin tluubaa lahum wa husna maaab artinya betapa bahagianya orang mukmin karena tempat kembalinya kelak adalah surga seperti Allah SWT memuji kepada nabi Ayub ni’mal ‘abdu innahu awwaabu artinya nabi Ayub adalah hamba yang terbaik karena banyak melaksanakan tobat. Ketiga puji hadits ala qadiim, artinya puji makhluk terhadap Allah SWT seperti ucapan kita alhamdulillaahirrabbil’aalamiin. Empat puji hadits alal hadits artinya puji makhluk terhadap makhluk lain seperti ucapan kuta terhadap orang-orang gagah, kaya, pintar dan tampan, itu semua puji milik Allah SWT.
[41]    (s)  - Apa sebabnya segala puji milik Allah?
    (j)  - Karena puji adalah kebaikan atau kaya, gagah, pintar, tampan itu adalah ciptaan Allah jika ditiadakan oleh Allah SWT maka tidak ada puji dan juga pujinya, kehendak ciptaan Allah jika ditiadakan oleh Allah tidak akan ada puji.

[42]    (s)  - Bagaimana hukumnya puji?
    (j)  -    Seperti hukumnya membaca bismillah tadi, ada yang wajib seperti puji dalam khutbah, ada yang sunnat /7/ Seperti puji akan mendapat nikmat, ada yang haram seperti puji karena mendapat hal dari yang haram seperti hasil judi, main judi, atau karena melihat perjudian ada yang makruh seperti memuji karena suka merokok, suka memakan petei atau jengkol, yang tidak boleh tidak, (washshalaatu wassalaamu ‘ala asyrafil mursaliin sayyidinaa muhaammadinwa ‘alaa aalihi wa shahbihii ajma’iin) artinya rahmat dan salam itu tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad dan keluarganya, serta para sahabatnya.
[43]    (s)  - Bagaimana jika kitab harus diawali shalawat?
    (j)  - Harus, dalilnya sabda nabi SAW kullu khutbatin laysa fiihaa shalaatun kalyadil jadzma artinya setiap ucapan atau awalan kitab yang tidak memakai sholawat itu seperti tangan yang cacat yang tidak berguna dan seperti sabda nabi man shalla alayya fii kitaabin lam yazaalil malaa’ikatu tastagfiru maa daamasmii fii dzaalikal kitaab artinya barang siapa membaca shalawat kepadaku dalam tulisan, itu tidak henti-hentinya malaikat meminta ampun untuknya selagi masih ada namaku dalam tulisan itu.
[44]    (s)  - Apa yang disebut shalawat?
    (j)  - Dari Allah ar-rahmaatu al-makruunatu bitta’aadziimi artinya yaitu rahmat yang diikuti dengan mengagungnakan, dari kita do’a seperti ucapan kita allaahumma shalli wa sallim ‘alaa sayyidinaa muhammadin artinya semoga Allah memberi rahmat dan kehormatan kepada kita semua yaitu nabi Muhammad, apabila shalawat dari malaikat disebut istighfar.
[45]    (s)  - Bagaimana hukumnya membaca shalawat?
    (j)  - Seperti hukum membaca bismillah, ada yang wajib seperti membaca shalawat dalam khutbah atau dalam tahiyat akhir, ada yang sunat seperti membaca shalawat yang mendengarkan khutbah. Menempati satu qaul, ada yang makruh, seperti membaca shalawat ketika sedang buang air besar dan buang air kecil.
[46]    (s)  - Apa yang dimaksud dengan salam?
    (j)  - Al-amaanu wattahiyyatu.
[47]    (s)  -    Apa yang dimaksud aman?
    (j)  -    Taa miinuhu shallawlaahu ‘alaihi wasallam mimmaa yukhaafu ‘alaa ummatin ‘inndasytidaadil karbi artinya yaitu keselamatan yang dianugrahkan Allah SWT kepada nabi dalam hal yang ditakuti oleh umat-umatnya yaitu ketika menghadapi kesusahan pada hari kiamat
 [48]    (s)  -    Apa yang dimaksud tahiyyat?
    (j)  - Mukhaatlobatullah ta’ala lahuu khitlaaban dalla ‘alaa rif’ati maqaamihii wal’itinaai bihii artinya yaitu firman Allah /8/ SWT kepada nabi Muhammad yang menunjukkan terhadap keagungan derajatnya serta menunjukan kasih sayang Allah kepada Nabi setelah membaca bismillah, Alhamdulillah, sholawat serta salam kemudian menjelaskan apa yang akan dimaksudkan yaitu menjelaskan bagian ilmu aqaaidul imaan atau yang disebut ilmu ushuludin, ilmu tauhid, ilmu kalam, atau disebut juga sifat 20.
[49]     (s)  -    Mengapa disebut ilmu aqaaidul imaan?
    (j)  - Sebab ilmu ini menerangkan semua itiqad yang menjadi sebab adanya iman.
[50]    (s)  - Mengapa disebut ilmu ushuludin?
    (j)  -    Sebab ilmu ini menjadi dasar agama, semua ibadah tidak sah apabila tidak mengetahui ilmu ini.

[51]     (s)  -    Mengapa disebut ilmu tauhid?
    (j)  - Sebab ilmu ini menjadi inti bahasan wahdaniyat.
[52]    (s)  - Mengapa juga disebut ilmu kalam?
    (j)  - Sebab ilmu ini banyak terdapat perbedaan pendapat dalam bahasan sifat kalam.
[53]    (s)  -     Mengapa juga disebut sifat 20?
    (j)  - Sebab ini merupakan dasar pengetahuan ilmu yaitu sifat wajib yang dimiliki oleh Allah yang berjumlah 20.
[54]    (s)  -     Bagaimana derajat ilmu aqaaid dibandingkan dengan ilmu lainnya?
    (j)  - Ilmu aqaaid adalah ilmu yang pertama yang harus diketahui oleh setaiap mukallaf.
[55]    (s)  -    Apa dalilnya?
    (j)  - Ibnu Ruslan menjelaskan dalam kitab Zubad: awwalu waajibin ‘alal insaani: ma’rifatul ilaahi bistiiqaani” artnya yang pertama diwajibkan terhadap manusia yaitu mengetahui Allah serta meyakininya. Sayid Abdul rahman menjelaskan dalam kitab nawaafikh laa raiba anna awwala waajibin ‘lal insaani ma’rifatu ‘qaaidl iimaani liannahaa asaasul ‘ibaadati wa liannal hajla bi syaiin” artinya tidak ragu lagi bahwa yang pertama wijib terhadap mukallaf yaitu mengetahui aqaidul imaan karena sebagai dasar bagi semua ibadah jika tidak mengetahui terhadap suatu masalah dalam aqaaidul iimaan itu menjadi setengah dari besarnya perhitungan terhadap Allah SWT dan setengah dari /9/ keutamaan yang menjadi sebab abadi di dalam neraka dalilnya pangandika Ummul Baraahiin innaa ahamma maa yasytagilu bihilabiibu fii haadzaa az-zamaanisha’bi an yas’aa  fiihaa yunqidzu bihii mahjanatu minal khuluudi fiiaari wa laisa dzaalika illaa bittiqaani ‘aqaaidilttauhiidi ‘ala wajhilladzii qarrarahu a’immatu ahlissunnati ‘aarifuuna al-akhyaaru artinya yang paling diharuskan terhadap manusia yang berakal sempurna yang dizaman sekarang yang sulit melaksanakan kebenaran yaitu mencari hal yang dapat menyelamatkan dirinya dari keabadian dalam neraka tetapi tidak ada cara yang akan menyelamatkan dari keabadian di dalam neraka kecuali sungguh-sungguh terhadap ilmu tauhid serta mengakhiri menjalankan semua yang telah ditentukan oleh semua ulama ahli sunnah yang mulia.
  [56]        (s)  - Apa yang disebut ilmu aqaaid?
    (j)  - ‘Ilmun yubhatsu fiihi ammaa yajibu ‘itiqaaduhu artinya yaitu ilmu yang menerangkan hal yang wajib diyakini oleh semua mukallaf.
[57]    (s)  -     Apa yang disebut mukallaf?
    (j)  -    Yaitu orang yang baligh dan berakal.
[58]    (s)  - Apa yang dimaksud ma’rifat?
    (j)  -    I’tiqaadun jaazimun mutlaabiqun lilwaaqi’I naa syi’un ‘an daliilin artinya yaitu I’tiqad yang jaazim yang sesuai dengan buktinya serta bedasarkan dalil.
[59]    (s)  -    Apa yang dimaksud I’tiqad?
    (j)  -    ‘Iqdul qalbi bi itsbaatihaa finnafsi artinya yaitu menekadkan hati terhadap hal yang ditekadkan serta menetapkan yang ditekadkan dalam hati.
[60]    (s)  - Apa yang dimaksud hati?
    (j)  - Hati itu ada dua macam, pertama hati sanubari yaitu yang disebut jantung yang terleytak disebelah kiri dada, kedua hati latiifatun rabbaa niyatun tata’alaqu bil qalbil awwali artinya yaitu merupakan suatu hal yang lembut yang tidak seorang pun mengetahui hakikatnya kecuali Allah, serta menyatu dengan hati sanubari, yaitu yang dikhitlaban karena mendapat siksa atau ganjaran.
 [61]     (s)  -    Apa yang disebut jaziim?
    (j)  - Maa laa yaqbalut taghayyaru walaa yatazalzalu bitasykiiki artinya yaitu ‘itqad yang tidak berubah dan tidak akan berubah karena ada yang menggoda.
[62]    (s)  -     Jaziim itu ada berapa bagian?
    (j)  - Ada empat bagian. Pertama jaziim yang telah muafaqah denag bukti serta menggunakan dalil yaitu yang disebut dengan ma’rifat, kedua jaziim yang muafaqah dengan bukti tetapi tidak menggunakan dalil yaitu yang disebut taqlid sah.
[63]    (s)  -    Bagaimana hukumnya yang taqlid seprti itu?
    (j)  -    Hal itu diikhtilafkan oleh Imam Sanusi dan Imam Ibnu Araby bahwa yang taqlid itu belum sah imannya dan masih tetap dalam kekafirannya. Menurut /10/ Jumhur Ulama tauhid yang taqlid sah imannya. Ketiga jaziim yang tidak muafaqah denagn bukti serta menggunakan dalil yang disebut bodoh murakab. Seperti keyakinan nasrani yang menyebutkan tuhan itu ada tiga. Yaitu Allah, Maryam dan Isa. Serta mereka mendatangkan dalil bahwa siti Maryam adalah istrinya Tuhan, istrinya Tuhan itu harus Tuhan, dan siti Maryam adalah Tuhan. Dan nabi Isa adalah putra Tuhan, dan putra Tuhan itu adalah Tuhan, nah keyakinan ini disebut bodoh muraqab. Keempat jaziim yang tidak muwafaqah dengan bukti serta tidak menggunakan dalil, seperti keyakinan para pencuci patung. Katanya saya membesihkan patung yang berbentuk Tuhan karena mengikuti perbuatan orang tuanya, yang telah dilakukan dari dulu, keyakinan ini disebut bodoh basiit atau taqlid yang salah.
[64]    (s)  -    Apa nama ‘itqad yang tidak jaziim?
    (j)  -    Namanya syak, dzan atau ham.

[65]    (s)  -    Apa yang dimaksud dengan syak?
    -    Idrak atltlarafaini alassawaa’i artinya yaitu mengerti akan dua jalan dan sama dua-duanya, bahwasannya kedua jalan itu salah dan benar.
[66]    (s)  - Apa yang dimaksud dengan dzan?
    (j)  -    Idraaku tlarafi araaihi artinya yaitu mengerti pada jalan yang benar dan tidak jaziim.
[67]    (s)  - Apa yang maksud ham?
    (j)  - Idraaku tlarafil marjuuji artinya yaitu mengerti pada jalan yang salah.
[68]    (s)  - Apa yang dimaksud dengan dalil?
    (j)  - Dalil itu terbagi tiga, pertama dalil naqal, kedua dalil aqal dan ketiga dalil ijma.
[69]    (s)  - Apa yang disebut dalil naqal?
    (j)  - Yaitu memindahkan dalil dari qur’an, hadits atau pun perkataan ulama.
[70]    (s)  - Apa yang disebut dalil aqal?
    (j)  - Qaulun murakabun minal mukaddamataini yastalzimu lidzaatihi maa qaulun akhaaradaalu ‘alal matlluubi artinya yaitu perkataan yang dibiarkan dari dua ucapan yang melazimkan dzatnya seseorang terhadap perkataan lain yang menunjukkan terhadap apa yang diarahkan.
 [71] (s)      - Ada berapa bagian dalil aqal?
    (j)  - Ada dua bagian. Pertama dalil aqal ijmal, kedua dalil aqal ijma, dan ketiga dalil aqal tafsil.


[72]    (s)  - Apa yang dimaksud aqal ijmal?
    (j)  - Al-ma’zuuju an taqriirihi waradditlubaabihi artinya yaitu tidak bisa menaqrirkan dalil serta tidak bisa menolak subhat-subahtnya dalil.
[73]    (s)  - Apa yang dimaksud dengan dalil aqal tafsil?
    (j)  -    Al-maqduuru ‘alaa taqriirihi waraddi syubahihi artinya yaitu /11/ yang bisa menaqrirkan dalil dan dapat menolak terhadap subhat-subhatnya dalil.
[74]        (s)  - Dalil fardu ai’n yang mana yang harus diketahui oleh mukallaf?
        (j)  - Dalil aqal ijmal, jika dalil aqal tafsil mengetahui fardu kifayah tepatnya cukup hanya satu yang ada disatu kampung, desa, atau distrik.
[75]    (s)  - Perkataan yang di jadikan dalil itu perkataan yang seperti apa?
    (j)  - Harus perkataan orang-orang dlaruurii.
[76]    (s)  -    Apa yang dapat dibawa dari perkataan lain?
    (j)  - Itu adalah perkataan orang-orang nadzarii.
 [77]    (s)  - Apa yang disebut dlaruurii?
    (j)  - Maa laa yahtaaju ila nadzrin watsdlaalin artinya yaitu perkara yang tidak memerlukan pemikiran dan dalil.
[78]    (s)  - Apa yang disebut nadzarii?
    (j)  - Maa yahtaaju ilaa nadzri wastidlaalin artinya yaitu perkara yang membutuhkan pemikiran dan dalil.
[79]    (s)  - Apa yang dimaksud denagn berfikir?
    (j)  - Tartibu umurin dorurriyatin liyussolabihaa ilaa amrin artinya yaitu menjelaskan perkara bangsa doruri tapi mengerti pada bangsa nadhori.
[80]    (s)  - Apa yang disebut ijma?
    (j)  - I’tipaaku mustahidii haadihii ummati ba’da wapaatihi muhammadin shallawlaahu alaihi wasallam artinya yaitu muafakohnya ahli ijttihad ini setelah meninggalnya nabi Muhammad SAW.
[81]    (s)  - Terbagi berapa bagian ilmu A’qoid?
    (j)  - Ada tiga bagian yaitu: pertama ilahiyah, kedua nabawiyah, dan ketiga Mugoyabah atau sam’iyah.
[82]    (s)  - Apa yang disebut Ilahiyah?
    (j)  - Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tuhan seperti wajib di Allah, mustahil di Allah, dan hak di Allah.
[83]    (s)  - Apa yang disebut nabawiyah?
    (j)  - Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan para nabi, seperti sifa yang wajib di nabi, musatahil di nabi, dan jaiz da nabi.
 [84]    (s)  - Apa yang disebut sam’iyah?
    (j)  - Yaitu hal yang disamarkan kepada umatnya dari yang diketahui nabi. Seperti yang berhubungan di alam kubur, surga, neraka, padang mahsar, timbangan amal, telaga kautsar dan jembatan siraatol mustaqiim.
[85]    (s)  - Apakah mengetahui aqaaid itu membutuhkan hukum akal dan hukum syara’?
    (j)  - Membutuhkan, karena supaya memahami sifat wajib yang ada pada Allah yang tidak boleh keliru yang disebut dengan wajib akal. Apabila wajib bagi semua mukallaf, maka tidak boleh ada kesalahan, dan ini disebut wajib syara’. Apabila sifat wajib di rasul, menurut yang lain itu disebut tafsil /12/ jika meyakininya berdasarkan dalil itu disebut wajib akal seperti sidiq dan fatonah, dan apabila menetapkan dalil syara’ maka itu disebut wajib syara’ sperti tabligh dan amanah.
[86]    (s)  -    Apa yang dimaksud dengan hukum?
    (j)  - Hukum itu ada dua macam, yang pertama hukum isbat, dan yang kedua hukum napi.
[87]     (s)  -    Apa yang dimaksud hukum isbat?
    (j)  - Itsbaatu amrin li amrin artinya yaitu menetapkan suatu perkara ke perkara yang lain.
[88]    (s)  - Apa yang maksud dengan hukum napi?
    (j)  - Nafyun amrin ‘an amrin artinya yaitu menetapkan suatu perkara dari perkara lain.
[89]    (s)  - Apa yang disebut akal?
    (j)  - Nuurun fii qalbi yufarrikqu bihi bainal haqqi walbaatili artinya yaitu cahaya yang ada dalam hati yang menjadi pemisah antara salah dan benar.
[90]    (s)  - Akal itu ada berapa tingkatan?
    (j)  - Ada empat bagian. Pertama akal hayulani yaitu akal anak yang belum bisa menggunakan pemikirannya dengan baik, dalilnya quwwatun khaaliyatun ‘anil idraakati mustai’ddatun lahaa artinya yaitu suatu kekuatan berpikir yang belum dapat memahami tetapi hanya sebatas tahu. Kedua akal milkati  yaitu akal seseorang yang telah dapat memahami, dalilnya quwwatun mudrikatun lidldloruuratin mustai’ddatun biha  ilaa idraakinnadzariyyatin artinaya yaitu kemampuan memahami pengertian bangsa dlaruuri untuk merubah pengertian bangsa nadzarii. Ketiga akal bil fi’li yaitu akal yang bisa mengertkan bangsa nadzarii kapan pun ia membutuhkannya, dalilnya kuwatun mudrikatun linadoriyatin wamuktadi rotun alaa tstihdoorihaa mataasa’at artinya memahami perkara bangsa nadzarii dan menguasai terhadap hadirnya perkara nadzarii. Keempat. akal musatapad yaitu akal seseorang yang telah mengetahui seluk beluk nadzarii dan telah musyahadah terhadap nadzarii.
[91]    (s)  -     Akal ada berapa bagian?
    (j)  - Ada lima bagian. Pertama akal Gharizi, dalilnya ghariziyyatun yutahayyau bihaa lidarkil ulumin nadzariyyati artinya yaitu watak yang mengartikan ilmu bangsa nadzarii. Kedua akal kasbi,  dalilnya maa yaktasibuhul insaanu min mu’aasyaratil ‘uqalaai artinya yaitu suatu perkara yang diusahakan oleh seseorang agar bersamaan dengan yang berakal budi. Ketiga akal ‘athoi, dalilnya maa yu’tlihillaahu lil mu’minina liyahtaduu /13/ bihi ilaliymaani artinya yaitu sesuatu yang diberikan oleh Allah ta’ala kepada orang mukmin-mukmin supaya mendapat petunjuk keimanan. Keempat akal juhad,  dalinya mayakunu bihi jjuhdu artinya yaitu perkara yang menjadi juhud. Kelima akal starafi, dalilnya akluladzi aathhullahu lissayyidi na Muhammad SAW artinya yaitu akal yang diberikan oleh Alah ta’ala ke baginda nabi Muhammad SAW.
[92]    (s)  -     Apa yang dimaksud dengan akal?
    (j)  -     Yaitu hukum yang isbatnya atau yang dinafikannya akal.
[93]    (s)  -     Kalau hukum akal ada berapa bagian?
    (j)  - Ada tiga. Pertama wajib akal, dua mustahil akal,  ketiga jaiz akal.
[94]     (s)  - Apa yang dimaksud wajib akal?
    (j)  - Maalaa yushowwaru fil akli adamuhu artinya yaitu sesuatu yang tidak dipahami oleh akal ketidak beradaannya.
[95]    (s)  - Kalau wajib akal ada berapa bagian?
    (j)  - Ada dua bagian. Bagian pertama wajib akal dzaruurii kedua wajib akal dzaruuri.
[96]    (s)  -     Apa yang dimaksud wajib akal dzaruurii?
    (j)  - Yaitu perkara yang tidak dapat dimengerti oleh akal tidaknya serta tidak harus dipikir dahulu. Contohnya seperti mengelap pakaian seseorang yang setempat dengannya dari kosongnya ini wajib menurut akal karena tidak ngerti akal seperti ada jirim tidak ngelap pakaian.
[97]    (s)  - Apa yang dimaksud dengan wajib akal nadzaarii?
    (j)  - Yaitu sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal ketidakadaannya. Serta dipikir-pikir dulu dan harus ada dalilnya. Contohnya seperti adanya Allah yang wajib menurut akal karena tidak dapat dimengerti oleh akal seperti Allah ta’ala tidak wujud, serta harus dipikir dulu dan harus ada dalilnya.
[98]    (s)  - Apa yang dimaksud dengan mustahil akal?
    (j)  -     Malayatatowwaru fi akli wujuduhu artinya yaitu sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal adanya.
[99]    (s)  - Kalau mustahil akal ada berapa bagian?
    (j)  - Ada dua bagian. Sebagian mustahil akal dzaruurii, kedua bagian mustahil akal nadzarii.
[100]    (s)  - Apa itu mustahil akal dlaruurii?
    (j)  - Yaitu sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal adanya serta tidak harus dipikir dulu dan tidak harus ada dalilnya. Contohnya seperti ada wujud yang tidak berubah, tidak diam dalam satu waktu ini, tidak dimengerti oleh akal serta tidak harus dipikir terlebih dahulu.
[101]    (s)  - Apa itu mustahil akal nazaorii?
    (j)  -    Yaitu perkara yang tidak dimengerti oleh akal, seperti harus dipikir terlebih dahulu dan harus ada dalilnya. Contohnya seperti adanya sifat adam atau baru yang ada pada /14/ Allah ta’ala atau dzat-Nya itu merupakan wujud yang tidak dimengerti serta harus dipikir terlebih dahulu dan harus ada dalilnya (s) Apa yang dinamakan jaiz akal? (J) Mayasih filakli wujuduhu wa adamuhu artinya yaitu sesuatu yang dimengerti oleh akal adanya dan jiiznya (s)  Kalau jaiznya akal ada berapa bagian? (j) Ada dua bagian. Sebagian jaiz akal dlaruurii, kedua jaiz akal nazarii (s) Apa yang dimaksud dengan jaiz akal dlaruurii? (j) Yaitu yang dapat dimengerti oleh akal adanya atau ketidakadaannya serta tidak harus dipikirkan terlebih dahulu dan tidak harus ada dalil, contohnya seperti wujudnya dzat atau tempatnya dzat itu dimengerti oleh akal, serta tidak harus dipikirkan terlebih dahulu.
[102]    (s)  -     Apa yang dimaksud akal nadzarii?
    (j)  - Yaitu yang dapat dimengerti oleh akal ada atau tidak adanya, serta harus dipikirkan terlebih dahulu dan harus ada dalilnya. Contoh seperti siksaan Allah ta’ala kepada manusia yang taat dan tidak durhaka kepada-Nya sedikit pun, itu adalah sifat jaiz, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu dan harus ada dalilnya, dalil itu berisi bahwa sesunguhnya Allah ta’ala yang maha Memiliki seluruh hamba-Nya. Dan terhadap yang memiliki itu tidak ada halangan untuk berbuat apa saja terhadap yang dimiliki-Nya, jika menurut syara’ itu adalah sifat mustahil Allah SWT. bahwa datangnya siksaan kepada orang yang taat akan membawa kerugiaan bagi hamba-Nya. Berdasarkan  firma Allah ta’ala, sebab seluruh ayat al-qur’an dan hadits nabi yang menegaskan bahwa Allah tidak mungkin menimpakan siksa kepada orang yang bertakwa kecuali sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, nah seperti ini disebut wajib syari ‘aridi , jikalau Allah  menghukum kepada orang yang berbuat maksiat itu tidak termasuk  menyalahi janji, sebab itu hanya semata-mata kemurkaan Allah, seperti kita memberi sesuatu kepada seseorang, tetapi kemudian ia malah menghina apa yang kita berikan. Dan karena hal itu tidak akan menjadi kejelekan. Jadi, hal ini diibaratkan seperti orang baik yang suka memberi itu.
[103]    (s)  - Apa yang dinamakan syara’?
    (j)  - Masyara’ahu ‘alaa lisani nabiyyihi min amrin au nahyin au takhyiirin artinya yaitu hal yang telah dikehendaki Allah terhadap lisan nabi-nabi-Nya seperti pemerintah, larangan, atau pun yang diperbolehkan.
[104]     (s)  -     Apa yang dimaksud hukum syara’?
    (j)  - Yaitu hukum yang mengisbatkan atau menapikan  syara’ yang disebut khitlabullahi /15/ ta’alalmuta’alliqu bi af’aalil mukallifiyna min haisu taklifu awil wad’u artinya yaitu kehendak Allah ta’ala yang diperintahkan pada perbuatan mukallaf atau yang ditetapkan sebagai taklif.
[105]    (s)  -     Jika hukum syara’ ada berapa bagian?
    (j)  - Ada lima bagian. Pertama wajib, kedua sunah, ketiga haram,  keempat makruh, dan kelima mubah
[106]    (s)  - Apa yang dinamakan wajib?
    (j)  - Mayusabu ‘ala filihi wayuaakobu ala takrii artinya yaitu sesuatu yang yang mendapatkan ganjaran apabila dikerjakan dan mendapat siksa apabila ditinggalkan.
[107]    (s)  -     Apa yang dinamakan sunat?
    (j)  -     Mayusabu ala fi’lihi walaa yu’aaqabu ‘alaa tarkihii artinya yaitu perbuatan yang mendapat ganjaran apabila dikerjakan, mendapat disiksa apabila ditinggalkan.
[108]    (s)  -     Apa yang dinamakan makruh?
    (j)  -     Mayusabu ala tarkihi wa la yu’abu qobu ala fi’lihi walakin  su’uladabi artinya yaitu suatu yang mendapat ganjaran apabila ditingalkan, tidak disiksa apabila dilaksanakan, dan mendapat siksaan apabila disepelekan.

[109] (s)      - Apa yang dinamakan mubah?
    (j)  - Maa laa yutsabu ala fi’lihi wala yuaqobu ala tarqihi artinya yaitu suatu perkara yang tidak mendapat ganjaran apabila diperbuat, tidak mendapat siksa apabila ditingalkan.
[110] (s)  -     Jika khitob wadho ada berapa?
    (j)  - Ada lima bagian. Pertama sebab, kedua sarat, ketiga soh, ke empat ma’ani, kelima fasid.
[111]    (s)  -     Apa yang dinamakan sebab?
    (j)  - Maa yakuunu tlorikon lilwusuli ila hukmi ghoiru muasirin artinya yaitu perkara yang menjadi sebab sampainya kepada hukum, tetapi tidak memberi bekas terhadap adanya hukum.
[112] (s)  -    Apa yang dinamakan syarat?
    (j)  -     Mayudhofu ilaihi hukmu wujudan ‘indu wujudihi la wujuban artinya yaitu yang menjadi sandaran hukum, wujudnya disaat wujudnya hukum tetapi bukan termasuk wajib.
[113]    (s)  -    Apa yang dinamakan soh?
    (j)  - Muwafakohu hukmilibadati dzatil wajhaini tsa’a artinya yaitu muafaqohnya hukum ibadah yang mempunyai perbuatan ganda, yaitu sah dan bathol yang muafaqohnya pada syara’.
[114]    (s)  -    Apa yang dinamakan ma’ani?
    (j)  -    Maayudimulhukma ‘inda wujudi ssababi artinya yaitu perkara yang menghilangkan pada hukumnya disaat wujud sebabnya hukum.


[115]    (s)  - Apa yang dinamakan fasid?
    (j)  -    ‘Adamu muwafaqotili’badihi dzaati wajhayni sart’a artinya yaitu tidak muwafaqoh /16/ nya ibadah yang mempunyai perbuatan ganda yaitu sah dan tidak sah yang muwafakohnya kepada syara’, kesembilan membicarakan hukum adat setempat agar menjadi sempurna.
[116]    (s)  -     Apa yang dinamakan adat?
    (j)  -    Maastamarrannaa su ‘alaihi ‘ala hukmi ‘ukuli wa ‘adu ilaihi marratan ba’da ukhraa artinya yaitu hal yang ditetapkan manusia sebagai hukum akal dan dilaksanakan berkali-kali.
[117]    (s)  -    Apa yang dinamakan hukum adat?
    -    Isbatu amrin li’amrin au nafyuhu anhu biwasithoti tikrori artinya yaitu  menetapkan perbuatan kepada perbuatan atau yang menafikan perbuatan yang pertama dari perbuatan yang dilakukan berulang-ulang.
[118]    (s)  - Hukum adat terbagi berapa bagian?
    (j)  - Terbagi kepada empat. Pertama rabthu wujudin biwujudin karabtin wujudisaba’i biwujudi ukli artinya yaitu menyambungkan perkara yang ada terhadap apa yang telah ada sebelumnya, contohnya seperti menyambungkan ada sebab kenyang karena adanya makan. Kedua rabtu adamin biadamin karabthi ‘adami stabain biadamil ukli artinya menyambungkan perkara yang tidak adanya pada perkara yang tidak ada, contohnya seperti menyambungkan tidak adanya sebab kenyang karena tidak adanya makan. ketiga rabtu wujudin biadamin karabti wujudil bardi biadami satri artinya yaitu menyambungkan perkara yang ada terhadap perkara yang tidak ada, seperti menyambungkan adanya rasa dingin disebabkan tidak adanya selimut. Keempat rabthu ‘adamin biwujudin karabti ‘adami bardi biwujudi sarti artinya yaitu menyambungkan perkara yang tidak ada terhadap perkara yang ada, seperti menyambungkan tidak adanya rasa dingin sebab adanya selimut.
[119]    (s)  -    Bagaimana aturan keyakinan dalam sebab adat seperti kenyang akibat makan, luka akibat terbacok oleh golok, gosong sebab terbakar, atau seperti contoh yang lainnya?
    (j)  - Dalam keyakinan sebab adat itu ada tiga tekad. Pertama pertekadan qodariyah, kedua pertekadan jabariyah, ketiga pertekadan ahli sunnah wal jama’ah. 
[120]    (s)  -    Bagaimana keyakinan kaum qodariiyah dalam bidang sebab adat?
    (j)  - Terluka oleh golok, kenyang oleh makanan, terbakar oleh api, basah oleh air, dan itu memberi bekas kecuali daya dan upaya Allah dalam golok, api, nasi dan airnya. Dalam wujud golok, api dan  air. Jadi apaila bertemu antara kedua unsur itu yaitu ilat dan dzatnya akan memberi bekas, baik secara dzahir atau pun batinnya.
[121]    (s)  -    Bagaimana dengan keyakinan jabariyah?
    (j)  - Lukanya, kenyangnya, /17/basahnya, gosongnya itu disebabkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu golok, air dan apinya tidak memberi pengaruh apa pun. Jadi begitu begini pun terserah, diibaratkan seperti bola di gantung di angkasa, di disenggol dari selatan ke utara tidak akan ada bekasnya. Tidak dzahir atau tidak batin. Jadi dhohir dan  batinya terpaksa.
[122]    (s)  -    Bagaimana kalau keyakinan ahli sunnah waljamaah?
    (j)  - Terluka, basah, atau gosongnya itu diikuti dengan penguasa yang baru yaitu persambungannya yang tidak memberi bekas. tepatnya sudah menjadi  sunat Allah SWT jika terkena api  menjadi gosong, terkena air menjadi basah, makanan membuat kenyang. Karena menjadi kehendak Allah pribadi, dzahirnya terpaksa, sedangkan  batinya tidak ada dan bukan terdapat pada hal  yang baru, hanya saja mengukur sebab tidak jadinya memberi bekas, untuk lebih jelasnya telah disampaikan diatas.
[123]    (s)  -    Bagaimana aqaaidul iman jika diatur dan dalilnya ada berapa bagian?
    (j)  - Ada tiga bagian. Bagian pertama tidak cukup didalili oleh dalil naqli saja, tetapi harus didalili oleh dalil akal atau pun menggunakan dalil akal saja. Bagian kedua tidak cukup didalili oleh dalil akal saja, tetapi harus didalili oleh dalil naqli. Bagian ketiga mendapatkan dalil dari dalil akal saja atau pun dapat didalili oleh dalil naqli saja.
[124]    (s)  -    Apakah aqaaid tidak cukup didalili oleh dalil naqli saja?
    (j)  - Yaitu semua sipat Allah SWT yang pasrah oleh perbuatan mumkin.
[125]    (s)  -    Apa wujudnya?
    (j)  - Yaitu wujud, qidam, baqaa, mukholafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniat, qudrat, iradat, ‘ilmun, hayaat, qadiran, muridan, ‘aliman, hayyan.
[126]    (s)  -    Apa sebabnya yang membuat sifat Allah SWT yang pasrah oleh perbuatan mumkin tidak cukup didalili oleh dalil naqal saja?
    (j) - Oleh sebab itu yang memaknainya yaitu qur’an atau hadist, yang pasrah terhadap qur’an atau hadist, dari sumber qur’an dan hadist, menjadi dalil terhadap sifat jadi daurari atau disebut dor, itu tidak ada, seperti nanti akan diketahui diatas.
[127]    (s)  - Aqaaid  apa yang tidak cukup didalili oleh dalil aqal saja?
    (j) - Yaitu bagian mugayyabah, atau sam’iyyah seperti siksa kubur dan temannya yang sudah dibahas dibawah.
[128]    (s) - Apa sebabnya mughoyyabah atau samiyyah yang menyebabkan tidak cukup oleh didalili oleh dalil aqal saja?
    (j)  - Sebab penutup sampainya akal hanya menetapkan /18/ pada yang ja’iz adanya. Padahal adanya tidak boleh tidak, sebab ingkarnya dapat menyebabkan kufur.
[129]    (s) - Aqaaid apa yang dapat diberi dalil oleh dalil akal saja atau oleh dalil naqal?
    (j) - Yaitu sifat Allah  SWT yang tidak tertawaqufi karena menciptakan wujudnya yaitu sama’, bashor, kalam, samiun, basirun, mutakalimun.
[130]    (s)  -    Semua sifat yang wajib pada Allah dan yang mustahil pada Allah ada berapa bagian?
    (j)  -     Ada dua bagian. Bagian pertama wajib diketahui ijmalnya, kedua wajib di ketahui tafsilnya.
[131]    (s)  -    Apa yang harus diketahui ijmalnya itu?
    (j)  -     Yaitu yang ada pada ucapan muttasifun bikulli kamaalin munazzahun ‘an qulli naqsin artinya Allah SWT itu wajib tersifati oleh beberapa sifat kesempurnaan yang tidak ada, yang mengetahui hitunganya kecuali Allah SWT yang maha Bersih Allah dari segala sifat kekurangan.
[132] (s)  -    Yang wajib dan mustahil pada Allah yang harus diketahui tafsilnya ada berapa?
    (j)  - Ada dua puluh jika berdasarkan pendapat yang menetapkan pada sifat ahwal seperti ingkar, akan diketahui di atas.
[133]    (s)  -     Sifat yang wajib di Allah SWT yang dua puluh itu ada berapa bagaian?
    (j)  -    Ada empat bagian kata pendapat yang menetapkan pada sifat ahwal tadi.


[134]    (s)  -     Mengapa di istilahkan dalam sifat ahwal?
    (j)  -     Sebab di istilahkan seperti selain perkataan imam Asy’ari dan bukan yang mengikuti imam Asyari itu terbagi pada empat bagian. Pertama maujud, kedua madum, ketiga ahwal, keempat umur i’tibariyah.
[135]    (s)  -     Bagaimana kata imam Asy’ari dan pengiktunya?
    -     Jika tidak salah terbagi pada tiga bagian. Pertama maujud, kedua ma’dum, ketiga ammari i’tibari.
[136]    (s)  -     Apa yang dimaksud dengan maujud?
    (j)  -     Maayudraku bil’aqly walhissi artinya yaitu hal yang dapat diketahui oleh akal dan oleh hisi.
[137]    (s)  -     Apa yang dimaksud ma’dum?
    (j)  -     Maa laa yats butu bil ‘aqli wa laa bil hissi artinya yaitu hal yang tidak tetap berdasarkan akal dan tidak tetap berdasarkan hisi.
[138]    (s)  -     Apa yang dimaksud amrun I’tibari ?
    (j)  - Maa takunu wasithothan bainal maujudi wal ma’dum bihatsu yatsbutu bil ‘aqli faqat laa bilhissi artinya yaitu hal yang ada pada tengah-tengah antara ada dan tidak. Tepatnya tidak termasuk pada martabat ada sekiranya dapat terlihat apabila penghalangnya dibuka, tidak termasuk pada martabat tidak ada apabila dihukumi tidak ada dalil aqal hanya saja walaupun adanya hanya diketahui oleh akal saja bukan berdasarkan bukti.
[139]    (s)  -    Apa yang dimaksud hal? /19/
    (j)  -     Seperti amrun ‘itibaariyun hanya saja tingkatnya lebih tinggi dari pada amrun ‘itibaariyun sekiranya amrun i’tibariyun diam dalam jihad, tidak ada jika ahwal diamnya didalam jihad ada.

[140]    (s)  -     Apa satu-satunya yang empat bagian itu?
    - Pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma’ani, keempat sifat maknawiyah
[141]    (s)  -     Apa yang dinamakan sifat nafsiyah?
    (j)  -     Sifatun la layatahokkoku ddatu illa biha artinya yaitu sifat yang tidak begitu bisa terbukti dzat kecuali harus ada ayat tentang sifat.
[142]    (s)  -     Jika yang termasuk terhadap sifat nafsiyah ada berapa bagian?
    (j)  -     Hanya ada satu yaitu sifat wujud.
[143]    (s)  -     Apa sebabnya sifat wujud disebut sifat salbiyah?
    (j)  -     Kullu sifatin stalabat an kulli amrin layaliku limaulana subhanahu wa taala artinya setiap sifat  yang menafikan terhadap setiap perbuatan yang tidak pantas di Allah.
[144]    (s)  - Yang termasuk kedalam bagian sifat salbiyah ada berapa bagian?
    (j)  -     Ada lima bagian. Pertama qidam, kedua baqa, ketiga mukholafatu lilhawadisi, keempat qiyamuhu binafsihii, ke lima wahdaniyat.
[145]    (s)  -    Mengapa sebabnya yang disebut sebagai sifat salbiyah?
    (j)  -     Sebab itu, maksud dan satu-satunya yang lima menafikan yang tidak layak pada Allah sebab qidam, maksudnya menafikan adanya lebih awal baka maksudnya menafikan ada akhirnya, mukholafatulil hawadisi maksudnya menafikan terhadap yang sama dan yang baru, qiyamuhu binafsihi maksudnya hanya menafikan bahwa membutuhkan terhadap dzat dan terhadap yang menciptakan, wahdaniayat maksudnya menafikan bilangan.

[146]    (s)  -    Apa yang di namakan sifat ma’ani?
    (j)  -     Kullu sifatin mauzibatin limausu fiha hukman artinya yaitu setiap sifat tentang wajibnya terhadap maksud fana mempunyai hukum.
[147]    (s)  -     Apa yang termasuk terhadap bagian ma’ani ada berapa bagian?
    (j)  -     Ada tujuh bagian. Pertama qudrat, dua iradat, ketiga ilmu, keempat hayyat, kelima sama’, keenam bashar, ketujuh kalam.
[148]    (s)  -     Apa sebabnya ketujuh sifat ini disebut sifat ma’ani?
    (j)  -     Sebab itu semua juga menempatkan terhadap maksud fana mempunyai hukum sebab qudrat menetapkan terhadap maksudnya kepada sifatnya, keempat qaadira ialah menetapkan terhadap mausufnya tersifati kecuali muridan, ilmu menetapkan terhadap mausufnya tersifati kecuali ilman, hayat menetapkan terhadap mausud fana tersifati kecuali hayan, sama menetapkan terhadap maksud fana tersifati sami’an, bashar menetapkan terhadap mausuf tersifati basiran, kalam menetapkan mausufnya tersifati mutakalliman
[149]    (s)  -    Apa yang dinamakan sifat ma’knawiyah? /20/
    (j)  -    Kullu sifatin tsubutiyatin qaimmatin bimausufiha ghoira maujudatin wala madumatin bal wasithotun bayna huma lazimatun lilmaani artinya yaitu setiap sifat yang menetapkannya menurut akal tidak menurut bukti, serta tidak termasuk pada martabat yang empat. Sekiranya bisa nampak seperti dibuka penghalangnya dan tidak termasuk pada tingkatan terhadap ketidakadaanya. Menurut akal saja tidak bisa bukti yang yang jadi lazimnya sifat maa’ni tegasnya setiba-tiba tetep dalam dzat  sifat ma’ani mesti tetep dalam dzat dalam sifat maknawiyah.
[150]    (s)  -     Kalau yang masih dalam bagian maknawiyah ada berapa bagian?
    -     Ada tujuh bagian. Pertama qadiran, kedua muridan, ketiga aliman, keempat hayyan, kelima samian, keenam bashiran,  ketujuh mutakalliman.
[151]    (s)  -     Apa sebabnya ketujuh sifat ini disebut sifat maknawiyah?
    (j)  -     Sebab ini adalah satu-satunya sifat itu, menetapkannya hanya menurut akal saja dan menjadi seperti pada umumnya. Pertama-tama sifat ma’ani seperti akan diketahui diatas, Insya Allah.
[152]    (s)  -    Bagaimana jika meyakini suatu ucapan yang menafikan pada sifat ahwal bahwasannya menurut imam Asy’ari (pendiri NU) serta pengikutnya,  itu merupakan sifat yang wajib di Allah yang wajib diketahui tafsilnya terbagi keberapa bagian?
    (j)  - Tiga bagian, yaitu : pertama sifat nafwiyyah, kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga sifat ma’ani.  Jadi, sifat yang harus diketahui tafsilnya hanya tiga belas yaitu : pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa, keempat mukholafatu lil hawaditsi,  kelima qiyamuhu binafsihi, keenam wahdaniyat, ketujuh qudrat, kedelapan iradat, kesembilan ilmu, kesepuluh hayyat, kesebelas sama, keduabelas bashar dan ketigabelas kalam. Jadi, tidak ada sifat maknawiyyah, menurut satu pendapat, tidak ada sifat maknawiyyah.
[153]    (s)  -    Bagaimana muraad yang tidak ada sifat maknawiyah jika tidak ada qadiran muridan, aliman, hayyyan, samian, basiran, dan mutakaliman?
    (j)  -     Muraad yang tidak ada sifat maknawiyah itu karena ada sifat maknawiyah bukan selebihnya dari sifat ma’ani sekiranya harus mempunyai nama sendiri sifat maknawiyahnya, kembali lagi menurut pendapat ini hanya menetapkan sifat ma’ani pada dzat lain selebihnya dari sifat ma’ani. Jadi, seperti qadirun menurut pendapat ini yaitu tetapnya sifat qudrat terhadap dzat muridan, ai’nna tetapnya sifat iradat terhadap dzat alimun, ai’nna tetapnya ilmu terhadap sifat hayyat ai’nna tetapnya sifat hayat pada dzat . . . . . .

2 komentar: